In­ten­sivt so­lan­de kan or­sa­ka ba­sal­cell­scan­cer

Klick! - - KROPP SJÄL! - Käl­la:Vård­gui­den

Ba­sal­cell­scan­cer är en lång­samt, men ­de­struk­tivt, väx­an­de hud­tu­mör som i prin­cip ald­rig ger upp­hov till me­tas­ta­ser ­(dot­ter­svuls­ter).

BCC ut­veck­las hu­vud­sak­li­gen från så kal­la­de ba­sal­cel­ler i det dju­pas­te skik­tet av hu­dens ytt­re la­ger (epi­der­mis).

In­ten­sivt so­lan­de och den sam­man­lag­da ex­po­ne­ring­en för so­lens ult­ra­vi­o­let­ta (UV) ljus un­der li­vet är de vik­ti­gas­te risk­fak­to­rer­na för BCC.

70-90 pro­cent av all BCC är lo­ka­li­se­rad till sol­ex­po­ne­ra­de ytor som hu­vud-hals­re­gi­o­nen.

Det är vik­tigt att ba­sal­cell­scan­cern tas bort el­ler för­störs så att den in­te väx­er och ska­dar hu­den runt om­kring. Det finns oli­ka be­hand­lings­me­to­der: ki­rur­gi, skrap­ning, brän­ning, frys­ning, fo­to­dy­na­misk te­ra­pi, im­mun­stär­kan­de sal­va och strål­be­hand­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.