STJÄRNORNAS UD­DA HUSDJUR

Var­för nöja sig med en van­lig valp när man kan ke­la med en klo­nad vov­ve, gul­la med en gris el­ler le­ka med ett le­jon? Här är kändisarnas mer el­ler mind­re märk­li­ga husdjur!

Klick! - - KROPP SJÄL! - Av: Mir­ja Ljung­gren

Ge­or­ge Cloo­ney: SOV TILL­SAM­MANS MED GRISEN MAX

Hol­ly­wood­stjär­nan Ge­or­ge Cloo­ney, 56, köp­te sin gris Max när han var med i ko­me­di­se­ri­en ”Ro­se­an­ne” 1988 och ef­ter upp­brot­tet från sin då­va­ran­de flick­vän Kel­ly Preston, 55, året där­på be­höll Ge­or­ge dju­ret. Stjär­nan och den 136 ki­lo tunga grisen, som var ett vi­et­na­me­siskt häng­bukss­vin, ha­de en tajt re­la­tion un­der näs­tan två de­cen­ni­er och Ge­or­ge be­skrev det skämt­samt som ”det längs­ta för­hål­lan­det i mitt liv”.

— Du får myc­ket be­kla­gan­den från män­ni­skor när du so­ver till­sam­mans med en gris, sa han vid ett till­fäl­le en­ligt The In­de­pen­dent.

Max gjor­de of­ta sin hus­se säll­skap på jobb och en gång fick han föl­ja med på en flyg­tur i John Tra­vol­tas, 64, pri­vatjet. I december 2006 som­na­de Max in i sitt och Ge­or­ges hem i Hol­ly­wood Hills vid en im­po­ne­ran­de ål­der av 19 år.

— Han var äld­re än nå­gon gris ve­te­ri­nä­ren nå­gon­sin ha­de sett. Jag blev verk­li­gen för­vå­nad ef­tersom han var en stor del av mitt liv, sa film­stjär­nan till USA To­day ef­ter sitt äls­ka­de hus­djurs bort­gång.

Ge­or­ge för­kla­ra­de ock­så att han in­te vil­le skaf­fa sig nå­gon ny gris.

— Nej. Jag tror att Max täck­te al­la mi­na gris­be­hov.

Me­la­nie Grif­fith: BOD­DE TILL­SAM­MANS MED ETT LE­JON

Skå­de­spe­la­ren Tip­pi Hed­ren, 88, och hen­nes då­va­ran­de ma­ke No­el Mars­hall (1931-2010) tog hem le­jo­net Neil till sin vil­la i Sher­man Oaks, Los Ang­e­les när de gjor­de den om­ta­la­de fil­men ”Ro­ar” (1981) som hand­lar om en fa­milj som blir at­tac­ke­ra­de av vil­da djur. Se­na­re fram­kom det att Hed­rens då ton­å­ri­ga dot­ter Me­la­nie Grif­fith, 60, som lek­te med le­jo­net och ibland ska ha so­vit i sam­ma säng som rov­dju­ret, vid ett till­fäl­le blev så il­la ri­ven att hon be­höv­de plastik­ki­rur­gi. ­Hed­ren har med­gett för Ti­me Ma­ga­zi­ne att det var ”oför­stå­e­ligt kor­kat” att ut­sät­ta sin fa­milj för en så stor fa­ra.

— Vi ha­de in­te en aning om vad vi gjor­de, har hon sagt i en in­ter­vju.

— Tack go­de gud att ing­en blev dö­dad.

Mi­ley Cyrus: POSERADE NA­KEN MED SIN GRIS

Popstjär­nan och djuräls­ka­ren Mi­ley Cyrus, 25, ad­op­te­ra­de 2014 mi­ni­gri­sen Bub­ba Sue som hon glatt visade upp på Instagram. ”Lyck­li­gas­te mam­man nå­gon­sin”, skrev Mi­ley på en av bil­der­na som visade den nya lil­la fa­mil­je­med­lem­men in­svept i en filt i sång­ers­kans famn och på en an­nan syn­tes den lil­la kul­ting­en åka pri­vatjet med sin be­röm­da mat­te. Året där­på poserade den for­na

”Hanna Mon­ta­na”-stjär­nan na­ken på om­sla­get till ma­ga­si­net Pa­per kra­man­des sitt tryn­för­sed­da husdjur som då ha­de växt till en im­po­ne­ran­de stor­lek.

Jen­ni­fer Gar­ner: PROMENERAR MED SIN HÖNA

Skå­de­spe­la­ren Jen­ni­fer Gar­ner, 45, har en höna som hon har gett nam­net Re­gi­na Ge­or­ge ef­ter ­Rachel McA­dams, 39, ka­rak­tär i fil­men ”Me­an girls”.

”Re­gi­na äls­kar långa pro­me­na­der, tor­ka­de in­sek­ter och grönkål. Re­gi­na ha­tar... ­kol­hyd­ra­ter”, be­rät­tar Jen­ni­fer på

Instagram till en bild på sig själv till­sam­mans med sitt fjä­der­fä.

Jus­tin Bie­ber: LÄMNADE APAN I TYSKLAND

Pop­fe­no­me­net Jus­tin Bie­ber, 24, fick sin om­skriv­na ka­pu­ci­na­pa Mal­ly i 19-års­pre­sent av pro­du­cen­ten Ja­mal ”Mal­ly Mal” Rashid en­ligt ­mu­sik­saj­ten NME, men re­dan ef­ter mind­re än två må­na­der skil­des de åt för all­tid. När su­per­stjär­nan för­sök­te ta med sig apan in i Tyskland ut­an till­stånd fast­na­de dju­ret i tul­len på Mün­chens flyg­plats och ham­na­de i ka­ran­tän. När Jus­tin se­dan in­te häm­ta­de

Mal­ly ham­na­de apan i en tysk djur­park.

Kris­ten Ste­wart: VÄX­TE UPP MED VARGAR

Skå­de­spe­la­ren Kris­ten Ste­wart har in­te ba­ra haft när­kon­takt med vargar i ”Twi­light”-fil­mer­na. I verk­li­ga li­vet till­bring­a­de hon sin barn­dom om­gi­ven av päls­be­kläd­da vän­ner som hen­nes mor ta­git hand om.

— Kris­ten äls­kar var­gar­na. Hon väx­te upp ­till­sam­mans med dem, de dju­ren är hen­nes fa­milj, har hen­nes mam­ma Ju­les Ste­wart sagt till The Mir­ror.

När Kris­ten fyll­de 24 ska hon ha fått en egen varg i över­rask­nings­pre­sent av mo­dern.

— Kris­ten och hen­nes mam­ma av­gu­dar vargar och ser ing­et fel med att ha dem som husdjur, sa en käl­la då till Daily Star.

Kris­tens mam­ma har se­na­re be­rät­tat för Us We­ek­ly att hen­nes vargar Jack, Lily, Tom­my och Lo­la egent­li­gen är så kal­la­de varg­hy­bri­der, en bland­ning mel­lan varg och tam­hund.

Ree­se Wit­herspoon: SKAFFADE TVÅ MINIÅSNOR

”Big litt­le li­es”-stjär­nan Ree­se Wit­herspoon, 45, är en rik­tig djuräls­ka­re. Den Oscars­be­lö­na­de skå­de­spe­la­ren som är mat­te till den frans­ka bull­dog­gen Pep­per, labra­do­ren Hank och bull­ter­ri­ern Lou Ann blev så för­tjust när hon ­träf­fa­de en väns miniåsnor att hon skaffade två eg­na som hon döp­te till Hon­ky och Ton­ky.

— De är så fog­li­ga och sö­ta, be­rät­ta­de Ree­se i ”Ellen De­ge­ne­res show” 2010.

Stjär­nan av­slö­ja­de i pro­gram­met att hon även äg­de en häst, två gri­sar, tre get­ter och 20 hö­nor.

— Det är bra för bar­nen att lä­ra sig om djur och vän­lig­het och med­käns­la,

­me­na­de hon.

Året där­på stod det klart att gran­nar­na in­te var li­ka gla­da i de hög­ljud­da ås­nor­na.

— De dri­ver oss till van­sin­ne, sa en ano­nym gran­ne till Us We­ek­ly.

Va­nil­la Ice: FICK TILL­BA­KA FÖRRYMD KÄNGURU

Rap­pa­ren Robert Van Wink­le, 50, som på 90ta­let rön­te sto­ra fram­gång­ar un­der sitt ar­tist­namn Va­nil­la Ice, fick stor upp­märk­sam­het 2004 när hans wal­la­ro Bucky, en kors­ning mel­lan en val­la­by och en känguru, i mas­ko­pi med ge­ten Pan­cho rym­de. Ef­ter att Bucky re­pat en kvin­nas bil fång­a­des de två vän­ner­na in och ham­na­de bakom lås och bom in­nan de till slut kun­de åter­före­nas med sin äga­re.

— Han ring­de och be­rät­ta­de att han fått till­ba­ka bå­da si­na husdjur, sa den Flo­ri­da­ba­se­ra­de stjär­nans ma­na­ger Tom­my Qu­on till E On­li­ne.

— Mi­na barn grät, de trod­de att vi ha­de för­lo­rat dem, be­rät­ta­de Va­nil­la Ice för Palm Be­ach Post.

Mike Tyson: TRE TIGRAR KOS­TA­DE SKJORTAN

Box­ar­stjär­nan Mike Tyson, 51, har ti­di­ga­re haft tre ben­ga­lis­ka tigrar Kenya, Storm och Bo­ris, som en­ligt The Te­le­graph gick loss på 70 000 dol­lar — drygt 570 000 kro­nor — styck. Tri­on var dess­utom minst sagt dy­ra i drift. De sto­ra katt­dju­ren ska ha kostat Tyson mot­sva­ran­de runt 33 000 kro­nor i må­na­den in­nan han tving­a­des gö­ra sig av med dem ef­tersom han in­te ha­de till­stånd att ha dju­ren hem­ma, en­ligt

The Mir­ror.

Bar­b­ra Strei­sand: LÄT KLONA SIN DÖ­DA HUND

Skå­de­spe­la­ren och ar­tis­ten Bar­b­ra ­Strei­sand, 75, av­slö­ja­de ti­di­ga­re i år för Va­ri­e­ty att hon var så för­tjust i sin för­ra hund, co­ton de tu­le­ar-ti­ken Sa­mant­ha, att hon lät klona den nu bort­gång­na vov­ven.

— En vän ha­de klo­nat sin äls­ka­de hund och jag var väl­digt im­po­ne­rad av den hun­den. Så Sam­mi­es dok­tor tog någ­ra cel­ler från in­si­dan av hen­nes kind och hen­nes mage pre­cis in­nan hon dog, ­be­rät­tar Bar­b­ra för New York Ti­mes.

— Jag var så för­tviv­lad ef­ter för­lus­ten av min äls­ka­de Sa­mant­ha, ef­ter 14 år till­sam­mans vil­le jag ba­ra be­hål­la hen­ne hos mig på nå­got sätt.

I dag är Bar­b­ra lyck­lig mat­te åt så­väl Miss Fanny, som är en av­läg­sen släk­ting till den dö­da hun­den, samt åt de klo­na­de ko­pi­or­na Miss Vi­o­let och

Miss Scar­lett.

— Var­je gång jag tit­tar på de­ras

­an­sik­ten tän­ker jag på min Sa­mant­ha... och ler, sä­ger hon i New York Ti­mes-in­ter­vjun.

Ste­ven Ty­ler: DÖP­TE SIN TVÄTTBJÖRN TILL BANDIT

Ae­rosmit­hs front­man Ste­ven Ty­ler, 70, av­slö­ja­de 2011 i en in­ter­vju i Pe­op­le att han ha­de en tvättbjörn på sin gård i Mas­sachu­setts som han gett nam­net Bandit.

El­vis: ÅK­TE BIL MED SIN APA

Rock­le­gen­da­ren El­vis Pres­ley (1935-1977) ha­de många husdjur un­der sitt liv, där­ibland schim­pan­sen Scut­ter som han skaffade 1961 och som of­ta kläd­des upp i små ko­sty­mer. Pe­op­le har be­rät­tat att den oupp­fost­ra­de Scut­ter bru­ka­de dra ned kjo­lar på kvin­nor och El­vis ska ha fun­nit stort nö­je i att rat­ta runt i Memp­his till­sam­mans med sin schim­pans och sjun­ka ned i fram­sä­tet så att det skul­le se ut som om apan kör­de bi­len.

Aud­rey Hep­burn: TOG HEM ETT RÅDJUR

Hol­ly­woodi­ko­nen Aud­rey Hep­burn (1929–1993) ­spelade mot ett rå­djurskid som het­te Pip­pin i fil­men ”Blom­man­de djung­el” (1959) som se­dan fick föl­ja med stjär­nan hem. Ip, som Pip­pin kal­la­des, ska ha trott att Aud­rey var hens mam­ma.

— Det var helt fan­tas­tiskt att se Aud­rey till­sam­mans med det där ki­det, be­rät­tar film­fo­to­gra­fen Bob Wil­loug­h­by i ”Re­mem­be­ring Aud­rey” en­ligt Fox

News.

Ree­ses ås­nor... Bucky rym­de med ge­ten. ...och hun­dar. Mike mat­char vit ti­ger med vi­ta kal­ling­ar. Ko­pi­or­na och släk­ting­en. Ori­gi­na­let Sa­mant­ha på 14-års­da­gen. Vat­ten­brott­ning!

CK TO KS N I H T , M RA AG ST N ,I ES UR CT PI LA EL ST , AP L, IB : to Fo

Pool­mys med Me­la­nie, mam­ma Tip­pi och le­jo­net Neil. Mi­ley och Bub­ba Sue på om­sla­get av Pa­per. Jus­tin över­gav Mal­ly i Tyskland. Kris­ten go­sar loss med en av var­gar­na. Jen­ni­fer och Re­gi­na ute på en po­wer­walk.

Ge­or­ge Cloo­ney med grisen Max... ...som blev 19 år. Me­la­nie Grif­fith ha­de in­te en knä­hund, hon ha­de ett knä­le­jon.

Tvätt­björ­nen på bil­den har ing­et med Ste­ven att gö­ra. Aud­rey Hep­burn och rå­dju­ret Pip­pin träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av ”Blom­man­de djung­el”. El­vis och schim­pan­sen Scut­ter. Och där slog söt­chocks­ba­ro­me­tern i ta­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.