Med järn­hand’

Prin­ses­san Ma­de­le­i­nes ny­star­ta­de Instagram­kon­to gör suc­cé.

Klick! - - KLICKTUELLT -

Prin­ses­san Ma­de­le­i­ne, 35, som se­dan 2012 har haft en of­fi­ci­ell si­da på Fa­ce­book, ut­ö­ka­de ny­li­gen sin när­va­ro på so­ci­a­la me­di­er med ett kon­to på Instagram. Där har Mad­de lagt upp fle­ra bil­der på si­na tre barn som har fått tu­sen­tals kom­men­ta­rer och lajks.

– Hon är den i fa­mil­jen som är bäst på so­ci­a­la me­di­er, kon­sta­te­rar Af­ton­bla­dets ho­v­ex­pert Jen­ny ­Alex­an­ders­son i ”Kung­ligt med Jen­ny Alex­an­ders­son”.

– Ty­värr är det li­te av en en­vägs­kom­mu­ni­ka­tion för det är in­te så att hon sva­rar på kom­men­ta­rer el­ler frå­gor som ställs men det här är hen­nes sätt att sty­ra bil­den av sig själv och hon gör det verk­li­gen med järn­hand pre­cis så som hon vill att det ska va­ra, sä­ger ho­v­ex­per­ten.

– Hon är in­te rädd för att va­ra per­son­lig. Hon är ald­rig pri­vat men per­son­lig kan hon va­ra.

Det var två da­gar ef­ter prin­ses­san Adri­en­nes fö­del­se den 9 mars som Mad­de be­rät­ta­de för si­na fej­jan­föl­ja­re att hon star­tat ett Insta­kon­to. Hon sam­la­de snabbt på sig över 75 000 föl­ja­re men föl­jer själv ba­ra World child­hood founda­tion och det svens­ka kung­a­hu­set. – Det är väl klart att hon har an­nat att gö­ra, hon har pre­cis fött barn så man kan väl sä­ga att hon in­te är så in­tres­se­rad av and­ra män­ni­skor just nu i al­la fall, kom­men­te­rar Jen­ny Alex­an­ders­son i ”Kung­ligt med Jen­ny Alex­an­ders­son”.

– Man får hel­ler in­te glöm­ma att hon även har ett pri­vat kon­to för den in­ners­ta kret­sen och där föl­jer hon 172 and­ra per­so­ner, in­fli­kar Kung­li­ga Ma­ga­si­nets hov­re­por­ter Sa­ra ­Erics­son.

Den se­na­re är över­ty­gad om att Ma­de­le­i­ne själv skö­ter sitt of­fi­ci­el­la kon­to och att hon kom­mer att föl­ja fler kon­ton.

– Hon är in­ne i sin be­bis­bubb­la, hon kom­mer att bli ak­ti­va­re, sä­ger Sa­ra Erics­son i pro­gram­met.

Hon är ald­rig pri­vat men ­per­son­lig kan hon va­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.