KRISÅTGÄRD IN­FÖR NÄS­TA SÄ­SONG AV ”BON­DE SÖ­KER FRU”

Klick! - - KLICKTUELLT -

Till skillnad från ti­di­ga­re sä­song­er har TV4 i år valt att ba­ra gå ut med för­namn, bo­stads­ort och ål­der på bön­der­na. ­Ef­ter­nam­nen hålls hem­li­ga.

An­led­ning­en är att pro­duk­tio­nen vill för­hind­ra att per­so­ner och po­ten­ti­el­la brev­skri­va­re ska ta kon­takt med bön­der­na via so­ci­a­la me­di­er in­nan ­pro­gram­met spe­las in.

— Vi har ju märkt un­der de se­nas­te åren att det har va­rit li­te för myc­ket kon­takt in­nan pro­gram­met. Tje­jer som tar för sig li­te ti­di­ga­re och in­te föl­jer den struk­tur som vi öns­kar. Det är här­ligt att man tar ini­ti­a­tiv men vi vill att det ska va­ra rätt­vist och att al­la ska ha sam­ma för­ut­sätt­ning­ar, sä­ger pro­gram­le­da­ren Lin­da Lin­dorff, 46, till Nö­jes­bla­det.

Fo­to: KARIN TÖRNBLOM

Lin­da Lin­dorff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.