Spän­nan­de och väl­gjord skräck

Klick! - - BIO & TV - Jens Pe­ter­son

Ut­spe­las i en fram­tid när nå­got öde­lagt USA och värl­den. Vi mö­ter någ­ra män­ni­skor som smy­ger om­kring så tyst de kan i en över­gi­ven bu­tik. Om nå­gon gör ett ljud an­fal­ler märk­li­ga varelser. Inkräk­tar­na kan in­te se, men de re­a­ge­rar di­rekt på ljud. Det gör att ­fil­men bit­vis är myc­ket tyst, och vi dras in i spän­ning­en via visk­ning­ar och tec­ken­språk. En fa­milj för­sö­ker över­le­va i sitt hus på lan­det, men då och då mås­te de ge sig ut för att skaf­fa mat och and­ra för­nö­den­he­ter. De

tas­sar runt bar­fo­ta. Men det är in­te lätt för barn att va­ra helt tys­ta.

VAD ÄR BRA? ”A qu­i­et pla­ce” är en myc­ket spän­nan­de film med skräck och rys­ning­ar. Man dras in i den tys­ta värl­den, men här finns ock­så mer hög­ljud­da och om­ska­kan­de monst­ru­ö­sa sce­ner. Ma­nu­set hit­tar skick­ligt nya vägar att ska­pa spän­ning. Emily Blunt är myc­ket bra som mam­man, och John

Krasin­ski spe­lar pap­pan och har re­gis­se­rat. Det är ock­så ett in­tres­sant dra­ma kring för­äld­rar och barn, och ing­et

blir lät­ta­re när man har svårt att kom­mu­ni­ce­ra med varand­ra.

VAD ÄR DÅ­LIGT? Ing­et är då­ligt. Fil­men för­kla­rar för­ut­sätt­ning­ar­na för sin fram­ti­da värld, och se­dan föl­jer den spel­reg­ler­na på ett ­in­tres­sant vis som hål­ler spän­ning­en he­la vägen i mål. BE­HÖ­VER JAG SE DEN?

”A qu­i­et pla­ce” är väl­gjord skräck som vi­sar si­na otäck­he­ter spar­samt, och be­gå­vat ska­par ladd­ning kring ­var­dag­li­ga si­tu­a­tio­ner i en barn­fa­milj.

Fo­to: IBL

Emily Blunt spe­lar mam­ma i en läs­kig och tyst fram­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.