Hon är Fares nya tjej

Konst­nä­ren Cla­ra Hal­lencreutz var ti­di­ga­re gift med H&M-mil­jar­där.

Klick! - - LLT KLICKTUE - Ag­ne­ta El­me­gård

Den svens­ka Hol­ly­wood­stjär­nan Fares Fares, 44, knep ny­li­gen en Guld­bag­ge för sin hu­vud­roll i fil­men

” The Ni­le Hil­ton in­ci­dent”. Se­dan dess ser han ut att ha till­bring­at myc­ket tid på hem­ma­plan i Stock­holm. Kans­ke för att han hit­tat kär­le­ken här – det ryk­tas näm­li­gen om en ro­mans mel­lan Fares och konst­nä­ren Cla­ra Hal­lencreutz, 32. Cla­ra var ti­di­ga­re gift med H&M-ar­ving­en och mul­ti­mil­jar­dären Nils Tham, 32. Pa­ret gif­te sig 2014 un­der på­kos­ta­de for­mer i Marra­kesh, men i de­cem­ber för­ra året läm­na­de de in en ge­men­sam skils­mäs­so­an­sö­kan. Den se­nas­te ti­den har Fares och Cla­ra fi­gu­re­rat fli­tigt till­sam­mans i so­ci­a­la me­di­er. Re­dan den 4 no­vem­ber la Fares upp en bild på sitt kon­to där han be­sök­te Cla­ras ut­ställ­ning i Los Ang­e­les, och i slu­tet av no­vem­ber fång­a­des pa­ret på bild av pa­pa­raz­zi när de chec­ka­de in till­sam­mans på ett ho­tell i New York.

Den 2 mars, när Fares var gäst i ”Skav­lan” fanns Cla­ra med som stöd i ku­lis­ser­na, nå­got som do­ku­men­te­ra­des av SVT:s ma­ke­u­par­tist An­na Ko­ko­tos som la upp en film på Instagram där Fares och Cla­ra sko­jar och plu­tar med mun­nar­na. Och för mind­re än en vec­ka se­dan dök pa­ret upp till­sam­mans på pr-drott­ning­en Li­li As­se­fas Instagram sto­ri­es med kom­men­ta­ren ”Kär­lek i luf­ten”, upp­ger Ex­pres­sen. Klick har för­sökt nå Fares och Cla­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.