FICKBEHANDLINGFÖR SITTSEXMISSBRUK

Klick! - - KROPP SJÄL! -

be­lö­na­des 2008 med en Gol­den glo­be för sin in­sats som den sex­fix­e­ra­de för­fat­ta­ren Hank Moody och ge­nom­gick i sam­ma ve­va be­hand­ling för sitt pri­va­ta sex­miss­bruk. 57-åring­en, som har två ton­års­barn till­sam­mans med sin ex­fru skå­de­spe­la­ren 52, dejtar se­dan i fjol den 33 år yng­re ­Mo­ni­que

Stjär­nan har spe­lat po­li­sen Sam ­Ho­diak i kri­mi­nal­se­ri­en ”Aqua­ri­us”, synts i nya sä­song­en av ”Twin Pe­aks” (2017) och re­pri­se­rat sin roll som Fox Mul­der i den elf­te och se­nas­te sä­song­en av den kult­för­kla­ra­de sci-fi-se­ri­en ”Ar­kiv X”.

Skå­di­sen är även för­fat­ta­re, låt­skri­va­re och ar­tist. Han släpp­te sitt and­ra al­bum ”Eve­ry third thought” i feb­ru­a­ri och i vår kom­mer hans tred­je ro­man ”Miss Subways”.

— Jag ser fram emot att bli en bätt­re mu­si­ker och se vil­ka dör­rar det kan öpp­na för mig som låt­skri­va­re, sa han till AXS i feb­ru­a­ri.

Fo­to: IBL, THINK­STOCK

2016 åter­vän­de Da­vid till sin suc­céroll som agent Mul­der i ”Ar­kiv X”, till­sam­mans med Gil­li­an An­der­son som Scul­ly. Han fanns även med i åter­koms­ten av ”Twin Pe­aks” 2017. Da­vid har två barn till­sam­mans med ex­frun Téa Le­o­ni. Ame­ri­kansk dra­ma­ko­me­di­se­rie ska­pad av Tom Ka­si­nos och pro­du­ce­rad av Show­ti­me som sän­des i sju sä­song­er mel­lan 2007 och 2014. Hand­ling­en kret­sar kring den gräns­lö­se för­fat­ta­ren Hank Moody ( Da­vid Duchov­ny) i Los Ang­e­les och hans själv­de­struk­ti­va för­hål­lan­de till al­ko­hol, dro­ger och sex. Da­vid Duchov­ny Pend­le­berr. Téa Le­o­ni, Nu dejtar han

33 år yng­re Mo­ni­que Pend­le­berr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.