The Rock: ”Jag grät kon­stant”

Be­rät­tar om sin livs­långa kamp mot de­pres­sio­ner och ohäl­sa.

Klick! - - LLT KLICKTUE - To­ve Björnlundh

I en öp­pen­hjär­tig in­ter­vju i The Ex­press av­slö­jar Dway­ne ”The Rock” ­John­son, 45, att han käm­pat mot psy­kisk ohäl­sa och de­pres­sio­ner näs­tan he­la sitt liv.

När han var 15 år räd­da­de han sin mam­ma som för­sök­te ta li­vet av sig.

– Hon gick ut ur bi­len på vägen och gick mot den mö­tan­de tra­fi­ken. Bi­lar väj­de för hen­ne. Jag grep tag i hen­ne och drog till­ba­ka hen­ne ut på vägre­nen.

Dway­ne vil­le egent­li­gen bli fot­bolls­spe­la­re men ska­dor stop­pa­de kar­riä­ren.

– Kam­pen och smär­tan är på ­rik­tigt. Jag var för­störd och de­pri­me­rad. Jag nåd­de en punkt då jag in­te vil­le gö­ra nå­got el­ler gå nå­gon­stans. Jag grät kon­stant, sä­ger han till The Ex­press.

En­ligt tid­ning­en be­rät­ta­de ett fan på so­ci­a­la me­di­er att han li­der av de­pres­sion, var­på The Rock sva­ra­de ”Jag hör dig. Jag har be­käm­pat odju­ret mer än en gång”.

På Twitter tac­kar filmstjärnan för re­ak­tio­ner­na ef­ter in­ter­vjun:

”Har fått otro­ligt myc­ket ­re­spons på det­ta. Tack. Vi går al­la ige­nom skit och de­pres­sion kan drab­ba al­la. Det tog mig lång tid att in­se, men nyc­keln är att in­te va­ra rädd för att lät­ta sitt hjär­ta. Sär­skilt vi kil­lar har en ten­dens att hål­la in­ne med sa­ker. Du är in­te en­sam.”

Fo­to: IBL

Dway­ne ”The Rock” John­son tac­kar för allt stöd på so­ci­a­la me­di­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.