”Ut­sat­te ­Dream för fa­ra”

Rob Kar­dashi­an ­ra­sar mot Blac ­Chy­na ­ef­ter park­bråk:

Klick! - - LLT KLICKTUE - To­ve Björnlundh

Det slog slint för Blac Chy­na, 29, när en okänd kvin­na tog hen­nes dot­ter Dream, 1, i han­den på ett nö­jes­fält.

I ett nu­me­ra vi­ralt sam­man­brott bör­jar Blac Chy­na skri­ka och för­sö­ker se­dan slänga en stor lek­saks­bil på kvin­nan. En bil hon ti­di­ga­re dra­git om­kring dot­tern i. Till sist leds hon bort av sin liv­vakt, en­ligt Daily Mail.

”Att va­ra känd är svårt nog när man käm­par med att stän­digt grans­kas, men att nå­gon tar sig fri­he­ten att ta på ditt barn är en helt an­nan sak”, skri­ver hon för­kla­ran­de på ­Instagram sto­ri­es.

En­ligt käl­lor till TMZ och E On­li­ne är Dreams pap­pa Rob Kar­dashi­an, 31, re­digt för­ban­nad.

– Rob är ra­san­de för att Chy­na ut­satt Dream för fa­ra. Han tän­ker an­sö­ka om ut­ö­kad vård­nad för Dream och dra ner på Chy­nas un­der­håll, sä­ger en käl­la till E On­li­ne.

Rob be­ta­lar i dag 170 000 kro­nor i un­der­håll var­je må­nad, trots att ex­pa­ret har de­lad vård­nad och Chy­na just nu tjä­nar mer än ho­nom, en­ligt saj­ten.

Foto: X Foto: STELLAPICTURES

Rob Kar­dashi­an. Blac Chy­na fick ett vre­des­ut­brott i en nö­je­spark när en främ­man­de kvin­na tog hen­nes dot­ter Dream i han­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.