Om­byt­ta rol­ler i flyk­ting­dra­ma

I rol­ler­na: Hunter Lou­i­se Gans­landt, Jesper Gans­landt, An­na Lit­to­rin, Christop­her Wa­ge­lin. Re­gis­sör: Jesper Gans­landt. Gen­re: Dra­ma. Längd: 90 mi­nu­ter.

Klick! - - BIO & TV - Jens Peterson

HAND­LING­EN:

Fy­ra­å­ri­ge Jim­mie och hans pap­pa är på flykt från kri­gets Stock­holm. Fil­men hop­par i ti­den fram och till­ba­ka, och vi mö­ter Jim­mie och hans pap­pa först hem­ma och se­dan när de för­sö­ker ta sig över oli­ka grän­ser och vat­ten. I en del sce­ner är Jim­mie till­sam­mans med en an­nan flyk­ting­fa­milj som pra­tar ­svens­ka och nors­ka. Bit för bit för­står vi tit­ta­re de oli­ka ste­gen på re­san.

VAD ÄR BRA?

Re­gis­sö­ren Jesper Gans­landt, som ock­så

spe­lar hu­vud­rol­len med sin fy­ra­å­ri­ge son, vill tyd­ligt vi­sa hur det är att va­ra flyk­ting från kri­get. Att det är nor­dis­ka fa­mil­jer som för­sö­ker hit­ta fred un­dan kri­get är ett grepp som lik­nar det i Ste­fan

Jarls ”In­nan vin­tern ­kom­mer”. Per­spek­ti­vet är hur allt upp­fat­tas för en otrygg fy­ra­å­ring. Det är ett kon­se­kvent ge­nom­fört ­be­rät­tar­grepp.

VAD ÄR DÅ­LIGT?

Det är ti­digt tyd­ligt vad fil­men vill vi­sa, och ef­ter det fort­sät­ter re­san un­ge­fär som man för-

vän­tar sig. ”Jim­mie” be­rät­tas väl­digt myc­ket med ska­kig hand­ka­me­ra och när­bil­der, vil­ket är ef­fek­tivt för att ska­pa en in­stängd värld och för­stär­ka käns­lan av osä­ker­het och otrygg­het. Men det blir ock­så en­for­migt att tit­ta på i läng­den.

BE­HÖ­VER JAG SE DEN?

Nej, det är in­te en av årets nöd­vän­di­ga. Men ett in­tres­sant dra­ma som för­sö­ker få åskå­da­ren att kän­na in hur det är att va­ra på flykt ut­an att ve­ta vad el­ler vem som vän­tar.

Svens­ka flyk­ting­ar tving­as fly kri­get i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.