Blev kal­lad för ’självöm­kan­de fyl­lo’

Ne­mo av­slö­jar ka­o­set ba­kom ”Kung­ar­na i Ty­lö­sand”.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

”Kung­ar­na av Ty­lö­sand”-pro­fi­len Ne­mo Hedéns, 31, ny­släpp­ta bi­o­gra­fi ”Ing­en” har in­te lan­dat väl hos vis­sa. I ett Instagram­in­lägg ­be­rät­tar han att det ovan nämn­da pro­gram­mets pro­du­cent Cal­le Schul­man, 38, bloc­kat Ne­mo på al­la sätt som finns ef­ter bok­släp­pet. ”’Självöm­kan­de fyl­lo’ kal­la­de du mig i ditt sms i dag. Bland mas­sa and­ra elak­he­ter. Se­dan bloc­ka­de du mig på al­la so­ci­a­la ­me­di­er. Till och med mitt te­le­fon­num­mer bloc­ka­de du. Ut­an att jag fick chan­sen att sva­ra”, skri­ver Ne­mo.

Även fö­re det­ta ”Kung­ar­na av Ty­lö­sand”-pro­fi­len och youtu­bern

Jo­a­kim Lun­dell, 33, fick ta emot ilsk­na på­hopp från Cal­le när han släpp­te en bi­o­gra­fi, en­ligt Ne­mo. Då bad Cal­le se­dan om ur­säkt, ­vil­ket Ne­mo me­nar be­ror på att Cal­le blev rädd för Jo­a­kims makt och sto­ra föl­ja­ran­tal.

”Ingen­ting som jag har skri­vit om ’Kung­ar­na av Ty­lö­sand’ är lögn­er. Jag har ba­ra be­rät­tat hur jag upp­lev­de den ex­tremt rö­ri­ga och cy­nis­ka ­in­spel­ning­en” skri­ver Ne­mo och ­und­rar:

”Har du nå­gon­sin fått stå till svars för allt det­ta? Nej. Ald­rig. I stäl­let tryc­ker du ner mig med mas­sa elak­he­ter och bloc­kar mig över­allt. Och det gör mig verk­li­gen led­sen på rik­tigt. Ta li­te an­svar för fan.”

Klick har sökt Cal­le Schul­man för en kom­men­tar.

Det gör mig verk­li­gen ­led­sen på rik­tigt.

Fo­to: IBL

Cal­le Schul­man var pro­du­cent för ”Kung­ar­na av Ty­lö­sand”.

Fo­to: CA­RO­LI­NA BYRMO

I Ne­mos bi­o­gra­fi ”Ing­en” går han hårt åt ”Kung­ar­na av Ty­lö­sands” pro­du­cen­ter. Cal­le Schul­man var en av dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.