’Det är ren och skär ra­si­de­o­lo­gi’

Bor­länge är Sve­ri­ges fu­las­te stad — Gustaf Norén ra­sar:

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Är Bor­länge Sve­ri­ges fu­las­te stad? Det be­ror på vem du frå­gar. Gustaf Norén, 37, som ti­di­ga­re var med­lem i ban­det Man­do Di­ao, är född i sta­den och ifrå­ga­sät­ter starkt Ar­ki­tek­turupp­ro­ret som lagt upp en omröstning på sin Fa­ce­book­si­da om vil­ken stad i Sve­ri­ges som är den fu­las­te. Bor­länge vann.

– Vad jag el­ler du an­ser är skön­het, är det en vik­tig frå­ga? Det är ren och skär ra­si­de­o­lo­gi som lig­ger ba­kom den här om­röst­ning­en. Om du tror att det här slu­tar vid bygg­na­der så tror du fel. Vi le­ver med att rang­ord­na män­ni­skors ytor med tum­mar upp och hjär­tan. Det sker på ex­em­pel­vis Fa­ce­book he­la ti­den, sä­ger en upp­rörd Gustaf till Da­le­de­mo­kra­ten.

Gustaf Norén bor nu­me­ra i Stock­holm, men har in­te myc­ket till övers för hu­vud­sta­den som han tyc­ker är be­tyd­ligt kal­la­re och mind­re in­bju­dan­de än sin hemstad i Da­lar­na.

– Det är så seg­re­ge­rat i Stock­holm. Där är de vack­rast och bäst på allt, för­u­tom att sträc­ka ut en hand. Bor­länge öpp­nar upp och får skit för det, me­nar sång­a­ren.

Fo­to: STE­FAN JERREVÅNG. Fo­to: IBL

Bor­länge x 3! Gustaf Norén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.