Måns i dra­ma­tisk jakt på mo­biltjuv!

Blev upp­bac­kad av po­li­sen och lyc­ka­des få sin te­le­fon till­ba­ka.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Måns Zel­mer­löw, 32, tog la­gen i eg­na hän­der och ­le­ta­de upp tju­ven som stal hans mo­bil. Det skri­ver han på sitt Instagram­kon­to.

Det var när han var ute på lo­kal och spe­la­de bil­jard med ett kom­pis­gäng som han plöts­ligt upp­täck­te att hans mo­bil var bor­ta. Tack va­re funk­tio­nen ”Hit­ta min ip­ho­ne” kun­de han lo­ka­li­se­ra te­le­fo­nen till ett par­ke­rings­ga­rage ut­an­för Stock­holm. Då be­stäm­de han sig för att åka dit, men först ring­de han po­li­sen. På Instagram be­skri­ver han den dra­ma­tis­ka ak­tio­nen.

”Jag ring­de po­li­sen och sa att jag tänk­te åka dit, men de sa åt mig att in­te gö­ra det. Tog en taxi än­då. Ring­de po­li­sen igen och sa att jag be­höv­de hjälp. De sa ja”.

När Måns Zel­mer­löw kom till ga­ra­get kon­fron­te­ra­de han per­so­nen.

”Jag gick fram till ho­nom och sa att jag vil­le ha till­ba­ka min te­le­fon. Han sprang. Po­li­sen kom. Hun­dar och allt. De tog det på all­var. Jag upp­täck­te att han ha­de kas­tat te­le­fo­nen ­ i en bus­ke”, skri­ver Måns.

Måns var mest lät­tad över att al­la bil­der­na på lil­le ­Al­bert, 6 må­na­der, var säk­ra­de.

”Jag är så tack­sam för allt de gjor­de i kväll och jag vet att det lå­ter som en löj­lig sak, men för mig be­tyd­de det verk­li­gen nå­got. Tack”, skri­ver han.

Fo­to: INSTAGRAM Fo­to: OLA AXMAN

Måns pas­sa­de på att ta en sel­fie med po­li­ser­na. El­ler med de­ras ryg­gar i al­la fall. Måns mo­bil­te­le­fon blev ­stu­len på ­kro­gen men han lyc­ka­des åter­få den med hjälp av po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.