ATTKOMMAINITIDSANDAN

Klick! - - ’VÅRTIDÄRNU’-SPECIAL -

Samt­li­ga skå­de­spe­la­re sä­ger att ma­nus, sce­no­gra­fi och ko­stym hjälp­te dem att snabbt kom­ma in i tids­an­dan. Än­då ha­de de oli­ka reg­ler och knep för att det skul­le ver­ka så tro­vär­digt som möj­ligt. För att kom­ma i stäm­ning in­för förs­ta sä­song­en läs­te Mattias bå­de Astrid Lind­grens krigs­dag­böc­ker och To­re Wret­mans bi­o­gra­fi ex­em­pel­vis.

— Vad gäl­ler språ­ket har vi hit­tat ett gyl­le­ne snitt att det är väl­digt vik­tigt att nia varand­ra. Sam­ti­digt pra­tar vi in­te ex­akt som de gjor­de då, för då ha­de folk tyckt att det var jät­te­dam­migt. Men man kan in­te hel­ler pra­ta helt mo­dernt, så vi har för­sökt hit­ta nå­got mel­lan­ting, sä­ger Char­lie.

För­u­tom det fick skå­de­spe­lar­na gå ett fler­tal kur­ser, så att de lär­de sig bå­de la­ga mat och bä­ra tall­ri­kar rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.