’Drog upp ett stort jäv­la hål’

Eric Gadd om ­bom­bat­ten­ta­tet mitt un­der kon­ser­ten:

Klick! - - KLICKTUELLT - Ag­ne­ta El­me­gård

Eric Gadd, 53, kun­de ha va­rit ben­lös i dag. I ”Så myc­ket bätt­re” be­rät­tar han om den hems­ka hän­del­sen i sam­band med en kon­sert i nö­je­spar­ken Kär­ring­ryg­gen i Vir­se­rum i Små­land på Val­borgs­mäs­so­af­ton 1991, som så när kun­de ha kostat ho­nom li­vet. Nå­gon ha­de pla­ce­rat en dy­na­mit­ladd­ning un­der sce­nen.

– Det var en känd bom­ba­re i trak­ten som ha­de lagt dy­na­mit i en skott­kär­ra un­der sce­nen som han smäll­de av med en så­dan där gammel­dags dy­na­mit­lad­da­re. Det drog upp ett stort jäv­la hål, typ två gång­er tre me­ter stort hål pre­cis ba­kom mig. Ha­de jag stått en me­ter läng­re bak ha­de jag in­te haft någ­ra ben i dag, kon­sta­te­rar soular­tis­ten i pro­gram­met.

I en kom­men­tar till Nö­jes­bla­det be­skri­ver han den overk­li­ga si­tu­a­tio­nen där lyck­ligt­vis ing­en kom till ska­da.

– Vi gjor­de en in­spel­ning av just den kon­ser­ten så allt finns på ett gam­malt DAT-band. Det var först när jag lyss­na­de på den och hör­de smäl­len som jag fat­ta­de vad som verk­li­gen ha­de hänt, sä­ger Eric Gadd till Nö­jes­bla­det.

Fo­to:RO­BIN LORENTZ-ALLARD

Eric Gadd be­rät­ta­de om den dra­ma­tis­ka spel­ning­en när en bomb ex­plo­de­ra­de un­der scen­gol­vet. Af­ton­bla­det den 2 maj 1991. • • • • • •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.