Prin­sen hop­par av ut­bild­ning

Dans­ka fol­ket i chock över att prins ­Niko­lai skip­par mi­li­tär­ut­bild­ning­en.

Klick! - - KUNGLIGT - Ange­li­ca Lin­de

Ef­ter ba­ra två må­na­der har nu dans­ka prins Niko­lai, 19, hop­pat av sin mi­li­tär­ut­bild­ning. I två år var det tänkt att han skul­le gå i sin fars fot­spår för att ut­bil­da sig till re­ser­vof­fi­cer, men nu har han ång­rat sig.

– An­led­ning­en till att han slu­tat är att han kän­ner att han in­te kom­mit till rätt plats, sä­ger hans mam­ma gre­vin­nan Alex­an­dra, 54, ge­nom sin sek­re­te­ra­re, Li­sa von Wil­den­rath Løv­green, till tid­ning­en BT.

Niko­lais av­hopp är nå­got av en chock för dans­ka fol­ket, skri­ver Svensk dam. Ti­di­ga­re har det näm­li­gen va­rit en själv­klar­het för samt­li­ga män i dans­ka kung­a­fa­mil­jen att ut­bil­das in­om det mi­li­tä­ra, och även kvin­nor­na har ge­nom­gått en ­mi­li­tär­tjänst­gö­ring i nå­gon form. Sam­ti­digt skri­ver tid­ning­en att det var tyd­ligt från bör­jan att ­Niko­lai en­dast på­bör­ja­de mi­li­tär­ut­bild­ning­en på grund av pres­sen från si­na för­äld­rar.

Fo­to: IBL Fo­to: IBL

Pap­pa är prins Jo­achim. Gre­vin­nan Alex­an­dra med­de­lar att prins ­Niko­lai in­te tän­ker fort­sät­ta mi­li­tär­ut­bild­ning­en för att bli re­ser­vof­fi­cer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.