RE­DAK­TIO­NEN

Klick! - - REDAKTIONEN -

På si­da 37 be­rät­tar vi om dans­ka prins Niko­lai som hop­par av sin mi­li­tär­ut­bild­ning. Vec­kans frå­ga: Vad öns­kar du att du gett upp i för­tid?

Ange­li­ca Lin­de, re­por­ter ange­li­ca.lin­de@af­ton­bla­det.se Var kons­tigt nog med­lem i häst­klub­ben Pol­lux i fle­ra år som li­ten. Vad skul­le jag, som ald­rig red, gö­ra med en mas­sa häst­böc­ker och rykt­bors­tar?

Mattias Lof­tén re­di­ge­ra­re mattias.lof­ten@af­ton­bla­det.se Hop­pa­de av eko­nom­lin­jen ef­ter tre ter­mi­ner. Bor­de gjort det ef­ter fem mi­nu­ter.

Tom­my Gun­nars­son, re­di­ge­ra­re tom­my.gun­nars­son@af­ton­bla­det.se Bru­kar (ty­värr och av okla­ra an­led­ning­ar) ha di­sci­pli­nen att tit­ta klart på al­la fil­mer jag bör­jar se.

To­ve Björnlundh, tf re­dak­tör to­ve.bjornlundh@af­ton­bla­det.se Har läst ut all­de­les för många svintrå­ki­ga böc­ker.

El­i­na Sten­bäck, re­di­ge­rings­sam­ord­na­re el­i­na.sten­back@af­ton­bla­det.se Ål­dersno­jan.

Ag­ne­ta El­me­gård, re­por­ter ag­ne­ta.el­me­gard@af­ton­bla­det.se Att sy mi­na eg­na klä­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.