”GÖMDEMIG IENGARDEROB”

Klick! - - KLICKTUELLT -

Joan, som har 60 års er­fa­ren­het när Me­too-rö­rel­sen i Hol­ly­wood, kar­riär sat­te i gång. äls­ka­de var det mer re­gel När hon star­ta­de än sin ut­nytt­ja­de. Hon un­dan­tag att minns sär­skilt tje­jer­na blev — Jag träf­fa­de ett råd hon ­Ma­rilyn Ma­rilyn Mon­roe fick: sa att jag skul­le i Ge­ne Kel­leys

Jag sa att jag se upp för var­gar­na hus. kun­de kla­ra var­gar, i Hol­ly­wood. sä­ger hon till och fort­sät­ter: Nö­jes­bla­det — Jag ha­de ju job­bat i den i två år där jag brit­tis­ka en gång tving­a­des film­in­du­strin i gar­de­ro­ben göm­ma för att kom­ma mig pro­du-cent.Men­jag un­dan en har ald­rig lå­tit of­fer, och jag mig bli ett gläds över al­la som nu sä­ger kvin­nor ifrån.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.