’Jag har in­te mer peng­ar’

Ja­mie Oli­ver brot­tas med skul­der — har för­lo­rat över en mil­jard kro­nor.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Kar­ma bor­de be­lö­na stjärnkoc­ken Ja­mie Oli­ver, 43, som ut­rät­ta­de ett av årets stor­dåd när han på egen hand fång­a­de in en in­brotts­tjuv för nå­gon må­nad se­dan. Men nu käm­par Den nak­ne koc­ken mot skul­der­na. Han var ti­di­ga­re i år tvung­en att stänga ner tolv av si­na 37 re­stau­rang­er, ­vil­ket re­sul­te­ra­de i att 600 an­ställ­da för­lo­ra­de job­bet.

För­ra året gick Ja­mie in med 150 mil­jo­ner kro­nor för att räd­da si­na re­stau­rang­er, men se­dan tog det stopp.

– Jag har in­te mer peng­ar, be­rät­tar Oli­ver nu för Daily Mail.

Re­dan 2016 stäng­des sex av koc­kens re­stau­rang­er, ef­ter en för­lust på 125 mil­jo­ner kro­nor.

– Det har kom­mit till en punkt när jag in­te kan ris­ke­rar den and­ra de­len av verk­sam­he­ten ock­så och män­ni­skor­na som job­bar där, sä­ger Oli­ver.

Se­dan 2014 ska tv-koc­ken ha ­för­lo­rat drygt en mil­jard svens­ka kro­nor på si­na af­fä­rer.

Foto: AP

Af­fä­rer­na går ing­et vi­da­re för Ja­mie Oli­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.