’Ba­ra töntar spe­lar dataspel’

Per­nil­la Wahl­gren hål­ler in­te med: ’Äh, man kan ju blan­da’.

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Det tycks fin­nas få sa­ker som Katrin Zy­to­mi­ers­ka, 41, ha­tar li­ka myc­ket just nu som da­ta­spe­let Fort­ni­te. Dels för att det är våld­samt, och dels för att hon tror att det gör de spe­lan­de bar­nen oso­ci­a­la. Hon sä­ger att hon själv var ”sjukt cool som ton­å­ring” och att de ut­stöt­ta var de som ha­de oen­ga­ge­ra­de för­äld­rar.

”Det var de bar­nen som satt hem­ma och spe­la­de spel. De fick ing­en själv­käns­la, ing­en som pus­ha­de dem till att vå­ga spe­la lagspor­ter el­ler hänga i par­ken. De blev ku­far, töntar, till­ba­kadrag­na, folk­skyg­ga”, skri­ver Katrin på Instagram.

Hon vill att för­äld­rar­na ska få bar­nen att slu­ta sit­ta klist­ra­de vid te­le­fo­nen och gå ut i stäl­let.

”Jag har ald­rig i mitt liv um­gåtts med en per­son som spe­lat dataspel. När jag frå­gar vän­ners barn i dag som är 10-15 år sä­ger de ”Snäl­la det är ba­ra töntar som spe­lar dataspel” Och töntar är det vi vux­na som ska­par. Tänk på det.” Per­nil­la Wahl­gren, 50, är dock av an­nan åsikt.

”Äh, man kan ju blan­da. Theo är sjukt ak­tiv och spe­lar fotboll näs­tan al­la da­gar i vec­kan. Vill han då ga­mea med kom­pi­sar och kol­la på Youtu­be­klipp i sin Ip­ho­ne när han är le­dig, så får han det. Det gör ho­nom var­ken våld­sam el­ler till en tönt”, kom­men­te­rar hon un­der Instagram­in­läg­get.

Jag har ald­rig i mitt liv um­gåtts med en per­son som spe­lat dataspel.

Foto: IBL Foto: IBL

Fort­ni­te har bli­vit en världs­suc­cé. Spe­let Fort­ni­te har bli­vit ex­tremt po­pu­lärt. Nå­got som re­tar Katrin Zy­to­mi­ers­ka och vill att för­äld­rar­na ska få bar­nen att slu­ta spe­la och gå ut i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.