Fa­mil­jen Ilm­rud: Drab­ba­des av brand­dra­ma

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

— Vi har fått för­frå­gan att med­ver­ka men vi har var­ken sagt bu el­ler bä. Det kan va­ra ett jät­tetrev­ligt pro­gram. Men hur myc­ket kan man pum­pa ur sam­ma sak?

Hon be­rät­tar att pro­duk­tio­nen of­ta styr ihop oli­ka hän­del­ser, som ut­flyk­ter el­ler shop­pingrun­dor.

— Ibland vill de ju ska­pa li­te ka­os för att det ska bli ko­miskt. Jag för­står ­tan­ken bakom det men det blir li­te för myc­ket. Det fö­re­kom­mer in­te att jag drar med mig al­la barn till af­fä­ren när jag stor­hand­lar. Man ut­sät­ter in­te sig själv för den si­tu­a­tio­nen. De sto­ra ­bar­nen skul­le in­te ens vil­ja föl­ja med, sä­ger hon.

Hon för­kla­rar att många of­ta bru­kar frå­ga hen­ne ifall de ska ha fler barn.

— Vi har va­rit oe­ni­ga om det, jag och min man. Men jag kän­ner att jag är fär­dig nu. Jag tror att det får bli stopp. Men man ska ald­rig sä­ga ald­rig. Vi vill fo­ku­se­ra på det vi har och gläd­jas med det.

I fram­ti­den vill hon skri­va en bok som bland an­nat hand­lar om fa­milj och för­håll­nings­sätt på so­ci­a­la me­di­er. ­Ma­de­le­i­ne blog­gar pro­fes­sio­nellt och har fått upp­le­va bå­de det po­si­ti­va och ne­ga­ti­va med en stor föl­jarska­ra.

På mi­nus­si­dan är det grova nät­ha­tet, och ibland väl­jer hon att vi­sa upp kom­men­ta­rer­na.

— Jag vill vi­sa att så­da­na här per­so­ner finns i vårt sam­häl­le och att man mås­te sät­ta stopp och mar­ke­ra att det in­te är okej.

Man är ald­rig för­be­redd på nå­got så­dant här.

Tio­barns­mam­man Ma­de­le­i­ne Ilm­rud, 36, och hen­nes fa­milj fick ny­li­gen upp­le­va ett brand­dra­ma i hem­met i Mo­ta­la. Fa­mil­jen ha­de pre­cis ätit när Ma­de­le­i­ne kän­de dof­ten av plast och gick till­ba­ka till var­dags­rum­met.Då såg hon ett rök­moln ge­nom fönst­ret.— Vi viss­te först in­te var det brann. Det kom en mul­lig rök. Eld­flam­mor slog mot hu­set. Det vi­sa­de sig va­ra på al­ta­nen på bot­ten­vå­ning­en, sä­ger hon och fort­sät­ter:— Man är ald­rig för­be­redd på nå­got så­dant här. Man får li­te pa­nik.Till­sam­mans med en gran­ne lyc­ka­des de släc­ka bran­den. Räddningstjänsten kon­sta­te­ra­de att det kun­de ha bli­vit en all­var­lig brand och att or­sa­ken var en ­fri­tös — trots att kon­tak­ten dra­gits ur väg­gen. Det går att bo i vil­lan, men väg­gen be­hö­ver re­no­ve­ras.— Jag har in­te fått nå­got trau­ma, men jag har so­vit jät­te­då­ligt nu. När man får pro­por­tio­ner­na på vad som kun­de ha hänt så är det klart att jag har bli­vit be­rörd av det. Man får en helt an­nan för­stå­el­se för hur far­ligt det är när det väl har bör­jat brin­na.Fa­mil­jen Ilm­rud har in­te med­ver­kat i fle­ra sä­song­er av ”Fa­mil­jen An­norlun­da”.I stäl­let har tit­tar­na kun­nat föl­ja ­fa­mil­jens liv via Ma­de­le­i­nes so­ci­a­la ­ka­na­ler. Hon ti­tu­le­rar sig nu­me­ra som in­flu­encer. Pa­rets yngs­ta barn är ett år och det älds­ta 21 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.