Fa­mil­jen Ni­ku­la: Gif­ta i tv — ska skil­jas i verk­lig­he­ten

Klick! - - KROPP & SJÄL! -

Sa­mi och Ma­til­da Ni­ku­la och nio ­barn med­ver­kar i den se­nas­te ­sä­song­en av ”Fa­mil­jen An­norlun­da”. Ef­tersom av­snit­ten är in­spe­la­de för om­kring ett år se­dan så har det hänt myc­ket i de­ras liv.

I ju­ni gick pa­ret ut med att de ska skil­jas. Sa­mi vill in­te pra­ta om or­sa­ken till se­pa­ra­tio­nen.

— Hon har si­na or­sa­ker och jag har mi­na. Jag be­höv­de kom­ma vi­da­re i li­vet, bli en bätt­re pap­pa och med­män­ni­ska. Det här var en­da ­sät­tet att kom­ma loss, sä­ger han.

Han kon­sta­te­rar att för­hål­lan­det kom att slut­li­gen ba­ra hand­la om bar­nen.

— Nå­gon­stans där väck­tes tan­ken till liv om att jag in­te vil­le ha det på det vi­set. Jag vill stå på eg­na ben, sä­ger han, och tillä­ger att det in­te all­tid är lätt:

— Det är ing­et drömsce­na­rio ef­tersom jag har många barn och det är bo­stads­brist. Jag ja­gar feb­rilt ef­ter egen bo­stad och har till­fäl­ligt bo­en­de just nu. Jag ­för­sö­ker se ljust på fram­ti­den men det kom­mer da­gar då det är rik­tigt tungt.

Han för­kla­rar att sam­ar­be­tet är gott mel­lan ho­nom och Ma­til­da.

— Bar­nen be­hö­ver bå­da för­äld­rar­na och vi är över­ens om skils­mäs­sa. Jag får träf­fa bar­nen näs­tan så of­ta jag vill. Hon kan in­te dra he­la las­set hem­ma och jag kan in­te le­va som en en­stö­ring nå­gon ­an­nan­stans.

Ef­tersom han har fo­ku­se­rat myc­ket på trä­ning har det re­sul­te­rat i att han är mer välträ­nad än vad han nå­gon­sin har va­rit. Trä­ning­en har va­rit som ­te­ra­pi för ho­nom.

— Det be­ror myc­ket på skils­mäs­san ef­tersom jag la­de fo­kus på gym­met för att in­te grubb­la på ång­es­ten och oron. Jag har sökt hjälp för ång­est och det har jag ock­så va­rit öp­pen med. Jag har mått skit över det­ta. In­te för se­pa­ra­tio­nen ut­an för fram­ti­den — och en stor del av det är ­bo­stads­bris­ten. I som­ras kol­lap­sa­de Sa­mi.

— Jag fick vär­me­slag och var över­trä­nad. Jag trä­na­de så hårt att det gick över­styr och krop­pen sa ifrån. Jag var tvung­en att åka in akut. Nu hand­lar all­ting om hälsa när det kom­mer till trä­ning. Trä­ning­en har fått va­ra min me­di­cin och det har fun­kat till en viss del. Men det är lätt att det går över­styr. Jag är glad att det in­te blev vär­re med kol­lap­sen.

När Nö­jes­bla­det når Ma­til­da be­rät­tar hon att li­vet är bra trots se­pa­ra­tio­nen.

— Det känns kons­tigt att det har bli­vit så många för­änd­ring­ar se­dan vi av­slu­ta­de in­spel­ning­ar­na, sä­ger hon.

Hon be­rät­tar att se­pa­ra­tio­nen har va­rit del­vis job­big och del­vis un­der­bar. Hon har bland an­nat gått ner 30 ki­lo i vikt, för­kla­rar hon.

— Sam­ar­be­tet mel­lan oss fun­kar bra och vi har va­rit över­ens om att det här är det bäs­ta. Jag ser ljust på li­vet. Det är in­te så att vi har haft det då­ligt, men det känns som en nystart. Jag har va­rit hem­ma i tolv år med barn. Nu får jag va­ra bå­de mam­ma och Ma­til­da.

Ma­til­da har pla­ner på att bli po­lis och vill ut­bil­da sig.

Nu får jag va­ra bå­de mam­ma och Ma­til­da.

Foto: INSTAGRAM

Bå­de Ma­til­da och Sa­mi har trä­nat hårt se­dan se­pa­ra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.