”Jag ska käm­pa mig ur ski­ten”

Sa­mir Ba­dran ­drabbad av ”nå­gon sorts ut­bränd­het”:

Klick! - - KLICKTUELLT - Ange­li­ca Lin­de

Det har va­rit någ­ra hek­tis­ka år för Sa­mir Ba­dran, 28, som tur­ne­rat över he­la lan­det med sin mu­sik­kom­pan­jon Vik­tor Frisk,

23. Men nu sä­ger hans kropp ifrån.

”Jag har stres­sat, fes­tat, so­vit då­ligt, ­pres­sat mig själv till max, ätit då­ligt, druc­kit myc­ket al­ko­hol och levt ut­an nå­gon som helst tan­ke på hälsa un­der stor del av mitt liv”, skri­ver Sa­mir på Instagram.

Han kon­sta­te­rar att han drab­bats av ”nå­gon sorts ut­bränd­het”.

”Det snur­rar i mitt hu­vud, min syn för­säm­ras kon­stant, jag har my­ror­nas krig i mitt ­syn­fält, jag har bör­jat få själv­mordstan­kar.”

När han är bland män­ni­skor mår han bra.

”Men så fort jag blir en­sam är det som att jag blir attackerad. Det är som att min kropp och mitt psy­ke vill tryc­ka ner mig och ju mer jag käm­par emot, ju vär­re blir det.”

Anledningen till att han skri­ver om det ­of­fent­ligt är för att kun­na ge hopp till and­ra som är i sam­ma sits.

”Jag ska käm­pa mig ur ski­ten, och jag ­bör­jar nu”, av­slu­tar han.

Foto: IBL Foto: STEL­LA PICTU­RES Foto: INSTAGRA M

Ef­ter myc­ket fes­tan­de och långa tur­né­er käm­par Sa­mir Ba­dran med ut­bränd­het. Vik­tor och Sa­mir på ­” Allsång på Skan­sen” i sommras. Sa­mir­öpp­nar uppom sin­psy­kis­ka ohäl­sa för­att­hjäl­pa and­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.