Jung­frun

Klick! - - BIO & TV -

Kär­lek: Det är li­te för många kon­flik­ter på gång för att du ska kun­na kän­na dig ro­man­tisk, även om ­kon­flik­ter­na mest är med di­na kol­le­gor. Peng­ar: Besvär­lig vec­ka. Du blir om­bedd att ta an­svar för nå­got som du in­te alls vill ta an­svar för, och det le­der till många ­trå­ki­ga sam­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.