”Förlorat vår lilla bebis”

And­ra gång­en i år stjärn­pa­ret drab­bas av sent miss­fall: “Hems­ka da­gar”.

Klick! - - BREAKING NEWS - Rasmus Karls­son Fo­to: TT, Instagram

Ny­li­gen gick ar­tis­ten Måns Zel­mer­löw, 34, och frun Cia­ra, 33, ut med att de skul­le få ett till barn ihop.

”Stor, mel­lan, li­ten. 2021 kom­mer bli ett så bra år”, skrev Måns till en vi­deo han la upp på Instagram.

Nu har pa­ret fått ett mar­dröms­be­sked. På Instagram be­rät­tar Cia­ra att hon har drab­bats av ett miss­fall.

”Det har va­rit hems­ka da­gar, så jag vill ba­ra be­rät­ta var­för jag va­rit tyst. Tra­giskt nog har vi förlorat vår lilla bebis. Det­ta är det and­ra ’tys­ta miss­fal­let’ vi har fått upp­le­va un­der det­ta år”, skri­ver hon.

Hon skri­ver vi­da­re att hon kom­mer ta en pa­us från so­ci­a­la me­di­er för att kun­na lä­ka till­sam­mans med fa­mil­jen.

“Tack för al­la lyck­önsk­ning­ar, det har helt en­kelt in­te va­rit vårt år.”

Bil­den är upp­lagd från Hal­lands sjuk­hus och Cia­ra hyl­lar per­so­na­len som har ta­git hand om hen­ne. “Vi vill tac­ka er från dju­pet av vå­ra hjär­tan”, skri­ver hon.

Se­na­re un­der sön­dags­kväl­len skrev även Zel­mer­löw ett in­lägg på Instagram. ”Det har va­rit en tuff vec­ka. Tack för all sup­port och tack till per­so­na­len på Hal­lands sjuk­hus för ex­cep­tio­nellt ar­be­te. Ing­en mer +1 men jag är så tack­sam för den fi­na fa­mil­jen jag re­dan har och är åter­i­gen im­po­ne­rad över min star­ka, mo­di­ga fru som har gått ige­nom så myc­ket de se­nas­te da­gar­na. Jag äls­kar dig”, skri­ver han.

Pa­rets son Al­bert föd­des i maj 2018. Året efter gif­te de sig i Kro­a­ti­en. Cia­ra har även so­nen Ar­chie från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de.

Det har helt en­kelt in­te va­rit vårt år.

Cia­ra skri­ver att hon kom­mer ta en pa­us från so­ci­a­la me­di­er för att sör­ja och lä­ka. Måns Zel­mer­löw hyl­lar sin fru Cia­ra för hen­nes styr­ka un­der den tuf­fa ti­den. Pa­ret häm­tar tröst i sö­ner­na Ar­chie och Al­bert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.