Av­slö­jar för­änd­ra­de re­la­tio­nen med Bi­an­ca ”Um­gås in­te”

Jes­si­ca Wahl­gren sak­nar Ingros­so: ”Ser hen­ne som min ex­tra­dot­ter”.

Klick! - - BREAKING NEWS - Lo­vi­sa Ström Fo­to: TT

Trots att

45, rent ju­ri­diskt in­te är en del av fa­mil­jen Wahl­gren läng­re, um­gås hon fli­tigt med den folk­kä­ra kla­nen.

Då och då ser man hen­ne dy­ka upp i det po­pu­lä­ra tv-pro­gram­met ” Wahl­grens värld” och i ”Bat­hi­na – en podcast” be­rät­tar hon om hur hon ser 52, som sin egen sys­ter.

– Vi klic­ka­de di­rekt verkligen, sä­ger hon om förs­ta gång­en hon träf­fa­de sång­ers­kan.

Hon har även en otro­ligt nä­ra re­la­tion till Li­nus för­äld­rar.

– I och med att jag in­te har haft mi­na för­äld­rar här up­pe har det ock­så bli­vit så att de bli­vit som mi­na ex­tra­för­äld­rar.

Hon fort­sät­ter.

– Jag tror att Hans var den förs­ta vux­na per­so­nen som sa att han äls­ka­de mig. Och det var så­här wow. Starkt, av­slö­jar hon.

Men efter att de pra­tat om Jes­si­cas re­la­tion till fa­mil­jen Wahl­gren frå­gar 41, hur hen­nes re­la­tion till 25, är, var­på Jes­si­ca sva­rar:

– Jag har ju känt hen­ne sen hon var typ sju. Jag har all­tid känt igen mig i hen­ne så otro­ligt myc­ket. Vi är otro­ligt li­ka i psy­ke och pas­sion. Hon är ock­så en väl­digt om­hän­der­ta­gan­de per­son.

Hon be­rät­tar om ett min­ne från de­ras ge­men­sam­ma re­sa till Thai­land. Jes­si­ca ha­de bli­vit mat­för­gif­tad och låg och måd­de då­ligt på en båt när Bi­an­ca, som var åt­ta år på den ti­den, kom och tog hand om hen­ne.

– Då kom­mer hon med kud­dar och bäd­dar om mig och sit­ter och klap­par mig i hå­ret, be­rät­tar hon.

Jes­si­ca sä­ger att Bi­an­ca är som en ex­tra­dot­ter till hen­ne, men att de in­te um­gås li­ka myc­ket läng­re då Bi­an­ca in­te har så myc­ket tid över.

– Vi um­gås in­te jät­te­of­ta nu för hen­nes kar­riär har ju gått spikrakt upp­åt och hon job­bar jät­te­myc­ket, sä­ger hon.

Hon fort­sät­ter.

– Men jag har all­tid känt mig väl­digt nä­ra hen­ne.

Jes­si­ca Wahl­gren, Per­nil­la Wahl­gren, Bat­hi­na Philip­son, Bi­an­ca Ingros­so, Men Bi­an­ca ser hon ty­värr in­te myc­ket av läng­re. Efter skils­mäs­san från Li­nus Wahl­gren fort­sat­te Jes­si­ca um­gås fli­tigt med hans fa­milj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.