Sa­mir & Ju­lia här­mar Ken­za!

Klick! - - BREAKING NEWS - Tor­björn Ek Fo­to: Instagram

Bröl­lo­pet är pla­ne­rat till 2022. Nu av­slö­jar Ju­lia Sun­dquist, 23, mer om sin och 30-åri­ge Sa­mir Ba­drans dröm­vig­sel.

Hen­nes in­spi­ra­tions­käl­la in­för den sto­ra da­gen är en an­nan av Sve­ri­ges störs­ta in­flu­encers och blog­ga­re, Ken­za Zoui­ten Subo­sic, 29. Men nå­got da­tum är än­nu in­te be­stämt.

” Vi sik­tar på om ett par år (2022). Men vi får se näs­ta år hur vi lig­ger till i pla­ne­ring­en osv. Vill in­te ba­ra gö­ra det, vill verkligen kun­na läg­ga tid och peng­ar på att ha ett stort och ro­ligt bröl­lop”, skri­ver Ju­lia un­der en frå­gestund på Instagram, en­ligt Ex­pres­sen.

I ett med­de­lan­de till tid­ning­en ut­veck­lar hon ock­så si­na tan­kar om vig­seln:

” Vi har in­te pla­ne­rat så myc­ket än, men jag skul­le gär­na va­ra i nå­gon slags slotts­mil­jö el­ler på en herr­gård vid vat­ten! Jag kom­mer nog ha kom­mit fram till 1000 oli­ka idéer in­nan det är dags att verkligen bör­ja pla­ne­ra på rik­tigt ha­ha.” skri­ver hon.

Sa­mir fri­a­de till Ju­lia i di­rekt­sänd­ning­en av ”Ta­lang” i feb­ru­a­ri. Ken­za Zoui­ten Subo­sics vack­ra bröl­lop in­spi­re­rar pa­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.