”Su­per­lyck­lig och så kär!

Att kom­ma ut som ho­mo­sex­u­ell var in­te lätt för sång­ers­kan Ma­ri­et­te.

Klick! - - BREAKING NEWS - An­na Shi­mo­da, Hans Shi­mo­da Fo­to: Pri­vat

Ma­ri­et­te Hans­son, 37, är ny­för­äls­kad i flick­vän­nen Isa­bel­le Grönkvist, 31. Men att kom­ma ut som ho­mo­sex­u­ell var tufft. Nu be­rät­tar hon om den svå­ra pe­ri­o­den.

Ma­ri­et­te kom ut un­der gym­na­si­e­ti­den. Hon var ner­vös in­nan, men vän­ner­na tog det väl­digt bra, vär­re var det med för­äld­rar­na.

– De ha­de ing­en kun­skap och ing­en i sin när­het som var ut­an­för nor­men på det sät­tet. Jag fick trös­ta dem och för­kla­ra att de in­te ha­de gjort nå­got fel, för det var ju ing­et fel på mig. Jag var ba­ra kär. De und­ra­de ock­så hur det skul­le bli med barn­barn, vad and­ra skul­le tyc­ka och så.

Det tog nog två år in­nan sång­ers­kan och hen­nes pap­pa kun­de pra­ta nor­malt igen.

– Vi har gått ige­nom väl­digt myc­ket, men tack va­re det fick vi en väl­digt fin kon­takt som jag in­te vet om vi ha­de haft an­nars. Men släk­ten tog det bra och mor­mor sa ”men vi äls­kar ju dig än­då”. När mam­ma hör­de det tror jag hon vän­de li­te och tänk­te att om mor­mor tyc­ker det är okej, då mås­te jag nog ock­så tyc­ka det. På nå­got sätt är jag än­då glad att ha gått ige­nom allt det där, jag fick lä­ra dem någon­ting.

”Jag är su­per­lyck­lig och så kär”, sä­ger Ma­ri­et­te Hans­son till Nö­jes­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.