Där­för fick dans­ka prin­sen en stro­ke

Lä­kar­na be­rät­tar nu om Jo­achims liv efter den mas­si­va blod­prop­pen.

Klick! - - BREAKING NEWS - Lo­vi­sa Ström Fo­to: TT, Instagram

Det var i slu­tet av ju­li som de läs­ki­ga ny­he­ter­na kom. Prins Jo­achim, 51, ha­de ram­lat ihop när han var med sin fa­milj i slot­tet i Frank­ri­ke och bli­vit förd till sjuk­hus. Ing­en viss­te vad det rör­de sig om till en bör­jan, men un­der kväl­len vi­sa­de det sig se­dan att det plöts­li­ga fal­let or­sa­kats av en blod­propp i hjär­nan.

Han ope­re­ra­des akut.

Det är väl­digt ovan­ligt att få en stro­ke när man är i Jo­achims unga ål­der, och det var där­för många som var choc­ka­de när de fick re­da på vad som ha­de hänt. Nu be­rät­tar lä­kar­na att hans stro­ke be­rod­de på en “plöts­lig dis­sek­tion av en ar­tär”, vil­ket en­ligt hu­vud­lä­ka­ren Hel­le Klinge­berg Iver­sen är en av de van­li­gas­te or­sa­ker­na till blod­prop­par hos barn och yng­re. Lä­ka­ren för­kla­rar att prin­sens stro­ke ha­de sitt ur­sprung i halspulså­dern. Blod ha­de näm­li­gen sam­lats mel­lan skik­ten i själ­va ar­tär­väg­gen och gjort att kär­let smal­na­des av, vil­ket i sin tur led­de till att blod­prop­pen bil­da­des.

En­ligt upp­gif­ter till dans­ka B.T ska Jo­achims propp ha va­rit gans­ka stor, men lä­kar­na är tyd­li­ga med att sä­ga att prop­pens stor­lek in­te har någon­ting med de ef­ter­kom­man­de ska­dor­na att gö­ra. Tvärtom ver­kar prin­sens åter­hämt­ning se väl­digt ljus ut. Det är i ett press­med­de­lan­de som det dans­ka ho­vet kom­mer med de go­da ny­he­ter­na:

“Efter de se­nas­te da­gar­nas in­lägg­ning och be­hand­ling på in­ten­sivav­del­ning­en är det nu lä­kar­nas be­döm­ning att prins Jo­achim in­te får fy­sis­ka följ­der el­ler and­ra men som en följd av blod­prop­pen.”

Prin­sen mår re­dan bätt­re men kom­mer fram­ö­ver få äta blod­för­tun­nan­de me­di­cin och gå på re­gel­bund­na un­der­sök­ning­ar. Han kom­mer ock­så den närms­ta ti­den va­ra tvung­en att räk­na med att han med störs­ta san­no­lik­het kom­mer att va­ra gans­ka trött.

Prins Jo­achim mår re­dan bätt­re men kom­mer få äta blod­för­tun­nan­de me­di­cin och gå på re­gel­bund­na un­der­sök­ning­ar fram­ö­ver.

Fa­mil­jen be­fann sig på sitt slott i Fran­ri­ke när Jo­achim kol­lap­sa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.