”Tar­men sprack”

Stjärn­de­sig­nern be­rät­tar att han var ett tack­samt of­fer som li­ten.

Klick! - - BREAKING NEWS - Ro­san­na Berg Fo­to: TT

I ”Som­mar i P1” be­rät­tar Lars Wal­lin, 54, om si­na kre­a­tio­ner och om kär­le­ken till de­sign. Men ock­så om de mör­ka åren som har for­mat ho­nom till den han är i dag.

– När jag gick i åt­ton­de klass blev jag mob­bad av ett gäng kil­lar som gick i ni­an. Gans­ka bru­talt mob­bad fak­tiskt. Man kas­ta­de sto­lar, man mu­la­de mig med snö, slog och skrek glå­pord, be­rät­tar han i som­marpra­tet.

Han sä­ger att han var ett ”tack­samt of­fer som in­te hög­ljutt pro­te­ste­ra­de”, att vux­na såg men ald­rig in­grep. Han vå­ga­de hel­ler in­te be­rät­ta för si­na för­äld­rar, och när han kom hem från sko­lan stäng­de han in sig på sitt rum.

– Det här re­sul­te­ra­de i mag­pro­blem med blöd­ning­ar. Jag ham­na­de på sjuk­hus. Det vi­sa­de sig så små­ning­om att jag ha­de fått ul­cerös ko­lit, sä­ger han.

Tar­min­flam­ma­tio­nen höll han i schack un­der nå­got år med hjälp av me­di­ci­ner.

– På gym­na­si­et blev jag åter igen mob­bad. Fast in­te fy­siskt den här gång­en, ut­an psy­kiskt. Ni vet det klas­sis­ka, att bli sist vald på gym­pan, el­ler, jag blev in­te ens vald. Jag viss­te ald­rig vil­ket lag jag till­hör­de, jag fanns in­te.

De­sig­nern be­rät­tar att han åter igen ham­na­de på sjuk­hus. Men den­na gång kun­de in­te me­di­ci­ner­na stop­pa blöd­ning­ar­na i tar­men och han var tvung­en att ope­re­ras.

– Vid en av de sista ope­ra­tio­ner­na gick all­ting snett. Det blev en lång sjuk­hus­vis­tel­se, tar­men sprack, jag fick en in­fek­tion i ope­ra­tions­är­ret. Det här var en mörk pe­ri­od, sä­ger han i som­marpra­tet.

Det som en dag fick mörk­ret att vän­da, var lus­ten till att ska­pa.

Att pra­ta om mobb­ning­en har va­rit tufft och käns­lo­samt.

– För mig har läk­nings­pro­ces­sen från det jag har gått ige­nom va­rit att fo­ku­se­ra på det vack­ra i li­vet, och det har hjälpt mig väl­digt myc­ket, och det vill jag de­la med mig av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.