An­ställ­da ra­sar mot El­len!

En in­ter­nut­red­ning in­leds nu mot pro­gram­le­da­ren: ”Ra­sis­tis­ka på­hopp”.

Klick! - - BREAKING NEWS - Ma­lin Ljung Fo­to: TT

Den ame­ri­kans­ka pro­gram­le­da­ren El­len DeGe­ne­res, 62, är en av de mest hyl­la­de tv-pro­fi­ler­na i värl­den.

Men bakom den gla­da fa­sa­den finns en an­nan verk­lig­het, nu vitt­nar an­ställ­da i pro­duk­tio­nen om mar­dröms­li­ka ar­bets­för­hål­lan­den som i sin tur lett till en in­ter­nut­red­ning av äga­ren War­ner Me­dia.

Per­so­ner­na som kli­vit fram har ti­di­ga­re va­rit an­ställ­da i pro­duk­tio­nen be­rät­tar för Buzz­feed att stäm­ning­en i ku­lis­ser­na är allt an­nat än lätt­sam, istäl­let är det or­det ”gif­tig” som dy­ker upp när de be­skri­ver ar­betskul­tu­ren.

– Det där ”var snäll”-skit­snac­ket fö­re­kom ba­ra när ka­me­ror­na rul­lar. Det är ba­ra ett spel för gal­le­ri­er­na, sä­ger en per­son som ti­di­ga­re ar­be­tat in­om pro­duk­tio­nen till saj­ten.

En an­nan per­son sa upp sig efter 1,5 år. Or­sa­ken var att hon tving­ats ta emot fle­ra ra­sis­tis­ka på­hopp, bland an­nat ska en ma­nus­skri­bent ha sagt ”du får ur­säk­ta, jag kan ba­ra nam­nen på vi­ta per­so­ner som ar­be­tar här”.

Men det är in­te ba­ra per­so­ner som läm­nat DeGe­ne­res pro­duk­tion själv­mant; en per­son fick spar­ken på grund av ett läkar­be­sök, en an­nan för att ha gått på en fa­mil­je­be­grav­ning.

Vitt­nesmå­len från ti­di­ga­re per­so­nal ska dock ha fått pro­duk­tio­nen att age­ra. En­ligt Va­ri­e­ty har che­fer­na in­for­me­rat de an­ställ­da om att ägar­na War­ner Me­dia in­vol­ve­rat HR och en ut­om­stå­en­de part som ska gö­ra en ut­red­ning. Nu­va­ran­de och ti­di­ga­re an­ställ­da kom­mer att hö­ras om sin tid på ar­bets­plat­sen.

Fram­för allt är det pro­du­cen­ter och che­fer som ska ha va­rit de värs­ta på ar­bets­plat­sen. Men i ar­ti­keln rik­tas ock­så kri­tik mot pro­gram­le­da­ren som ti­di­ga­re an­ställ­da tyc­ker bär ett an­svar.

– Om hon vill ha sin egen show och ha nam­net på sin show, då be­hö­ver hon en­ga­ge­ra sig bätt­re i vad som på­går. Jag tror att hon är om­gi­ven av pro­du­cen­ter som sä­ger att: ”allt går bra, al­la är gla­da”, och att hon då tror på det, men det är hen­nes an­svar att gö­ra mer än så, sä­ger per­so­nen till Buzz­feed.

Det är pro­du­cen­ter och che­fer som va­rit värst på ar­bets­plat­sen, men även El­len DeGe­ne­res bär ett an­svar tyc­ker de drab­ba­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.