Hol­ly­wood­fruns plöts­li­ga bröl­lops­be­sked: ”Gif­ter mig in­om två år!”

Gunilla Pers­son ser fram emot sin sto­ra kär­leks­dag.

Klick! - - BREAKING NEWS -

61, har till sy­nes levt som sing­el se­dan sitt ge­nom­brott i TV3:s ”Svens­ka Hol­ly­wood­fru­ar”. I Los Ang­e­les bor hon till­sam­mans med dot­tern 17, och mam­ma 94, men snart är det en­ligt Hol­ly­wood­frun själv yt­ter­li­ga­re en vik­tig per­son i hen­nes liv.

– Jag ser mig själv som gift in­om de närms­ta 24 må­na­der­na, be­rät­tar Gunilla nu för Ex­pres­sen.

Gunilla för­kla­rar vi­da­re att hon tror att det finns en ”and­ra hälft” som hon än­nu in­te hit­tat, men att hon in­om två år kom­mer ha gift sig med den­na per­son.

– Det är in­te långt kvar! Då fyl­ler Eri­ka snart 20 och hon får va­ra brud­tär­na. Man vill ju in­te att hon ska gif­ta sig fö­re mig, ha­ha.

För Ex­pres­sen vill Gunilla in­te av­slö­ja om hon träf­far nå­gon just nu, men när Nö­jes­bla­det pra­ta­de med Hol­ly­wood­frun i maj i år av­slö­ja­de Gunilla att hon fort­fa­ran­de är sing­el – och an­vän­der Tin­der.

– Jag är sing­el, och tur är väl det. Det är de­fi­ni­tivt ing­en bra tid för dej­ting di­rekt. Men jag blir upp­vak­tad och hål­ler Tin­der-ap­pen le­van­de. Var­je gång jag gil­lar nå­gon – vil­ket är säl­lan – får jag en match di­rekt. Jag har en li­ten sam­ling där med po­ten­ti­el­la kan­di­da­ter, av­slö­ja­de Gunilla.

Trots kan­di­da­ter­na ver­kar in­te

Gunilla än­nu ha hit­tat den rät­ta – och en an­led­ning kan en­ligt hen­ne själv va­ra att hon i fle­ra år gått runt med en gam­mal för­lov­nings­ring på ring­fing­ret.

– Den är så vac­ker med di­a­man­ter och en stor sma­ragd.

Det är en Tif­fa­ny­ring som är värd 50 000 dol­lar så jag är stolt över den och det är där­för jag har haft på mig den i så många år, be­rät­tar Gunilla till Ex­pres­sen.

Eri­ka får va­ra brud­tär­na.

Snart ring­er bröl­lopskloc­kor­na på rik­tigt en­ligt Gunilla. Gunilla Pers­son, Eri­ka, Iris, ”Jag har en li­ten sam­ling med po­ten­ti­el­la kan­di­da­ter”, har Hol­ly­wood­frun ti­di­ga­re be­rät­tat. Dot­tern Eri­ka kom­mer få age­ra brud­tär­na un­der mam­ma Gu­nil­las sto­ra dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.