Vil­ket här­ligt fa­mil­je­be­sked! ”VERKLIGEN LÄNGTAT”

Ro­bin Bengts­sons eg­na ord om att ut­ö­ka fa­mil­jen: ”Äls­kar barn!”

Klick! - - BREAKING NEWS -

Det var i mars som

30, och

31, av­slö­ja­de att de ha­de ta­git ett stort steg i re­la­tio­nen. Pa­ret som träf­fa­des i ”Let’s dan­ce” 2019 ha­de näm­li­gen köpt en vil­la till­sam­mans. Bosta­den som lig­ger i Val­len­tu­na ut­an­för Stock­holm vi­sa­de sig va­ra he­la 140 kvadrat­me­ter stor, in­ne­hål­la sju rum och dess­utom ha en stor träd­gård.

Ro­bin som var ak­tu­ell i ”Me­lo­di­festi­va­len” ti­di­ga­re i år, be­rät­ta­de om pa­rets för­vänt­ning­ar över att bli husä­ga­re. Efter mu­sik­täv­ling­en skul­le pa­ret näm­li­gen läg­ga sitt ful­la fo­kus på att kom­ma i ord­ning i sitt nya hem.

Bå­de Si­grid och Ro­bin är ak­ti­va på so­ci­a­la me­di­er, där de­lar de glatt med sig av upp­da­te­ring­ar från sitt ge­men­sam­ma liv. Un­der som­ma­ren har det bli­vit en hel del tu­rer med bå­ten till­sam­mans med Ro­bins son

7. Tri­on har vi­sat sig tri­vas väl­digt bra ihop och Ro­bin har dess­utom av­slö­jat hur pa­rets pla­ner på att ut­ö­ka fa­mil­jen ser ut. Ro­bin skul­le näm­li­gen gär­na bli pap­pa än­nu en gång.

”Jag äls­kar barn”, sa Ro­bin till Hänt.

Men det är in­te ba­ra upp­da­te­ring­ar från som­ri­ga ut­flyk­ter som Instagram-föl­jar­na får ta del av. Pa­ret har näm­li­gen även vi­sat upp sto­ra de­lar av sitt hus samt re­no­ve­rings­ar­be­te. När pro­fi­ler­na till slut kän­de sig kla­ra med si­na åt­gär­der, de­la­de Ro­bin med sig av bil­der från näs­tan al­la rum.

Nu har pa­ret kom­mit i ord­ning

Si­grid kän­de li­ka­dant.

Bengts­son, Bern­son, Ro­bin Si­grid Ro­bin Bengts­son läng­tar efter att skaf­fa barn med Si­grid Bern­son! Wil­li­am,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.