S ADDERTACKA­N!

VEC­KANS MEST OVÄNTADE N! ­KÄNDISSPA

Klick! - - STJÄRNBILD­EN! -

Läck­berg läm­na­de sö­der

Slad­der­tac­kan strök runt i Sick­la Köp­kvar­ter en jät­te­so­lig sön­dag när en väl­be­kant syn möt­te oss i höjd med Guld­fynd. Det var inga mind­re än Ca­mil­la Läck­berg, 45, ma­ken Si­mon Sköld, 33, och sö­ta dot­tern Pol­ly, 4, som ha­de hit­tat dit. Pol­ly var da­gen till ära klädd i en blå tyll­klän­ning och röj­de loss re­jält men char­ma­de al­la som gick för­bi.

Pril­la för pro­gram­le­da­ren

Tillbaka till tryg­ga Stu­re­plan (obs: iro­ni). Hur som helst. Ny­li­gen kom pro­gram­le­da­ren och ko­mi­kern An­ders S Nils­son, 53, mar­sche­ran­des ut­an­för Stu­re­hof. Han ha­de en svart skinn­paj på sig och någ­ra po­la­re i släp­tåg. Plöts­ligt stan­na­de An­ders upp och tryck­te upp en pril­la i ga­pet in­nan han lom­ma­de vi­da­re mot nya även­tyr.

Klings pa­nik­bloss

Knappt hann ovan nämn­da spa­ning no­te­ras in­nan näs­ta ce­leb­ri­tet gav sig till kän­na. Mo­de­o­rak­let Elin Kling, 37, sprang plöts­ligt ut från Stu­re­hofs ute­ser­ve­ring och stil­la­de ett up­pen­bart stort rök­sug. Hon stod länge och bol­ma­de in­nan hon åter­vän­de till bor­det, ma­ten, gla­sen och säll­ska­pet.

Det är vi­da känt att kän­dis­kvin­nan pip­pa­de med en ce­le­ber kol­le­ga för en tid se­dan. Sam­bon blev en­ligt upp­gif­ter varse om sned­pö­ket och av na­tur­li­ga skäl topp tun­nor ra­san­de. Nu ver­kar pa­ret lyck­li­ga­re än nå­gon­sin – åt­minsto­ne på so­ci­a­la me­di­er. Men en­ligt upp­gif­ter är det in­te he­la san­ning­en. Fort­sätt­ning föl­jer…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.