Jo­han Rhe­borgs nä­ra re­la­tion till dött­rar­na ”Så oer­hört tack­sam”

Ko­mi­kerns dött­rar har växt upp – så ser Lin­nea och Jo­se­fin ut idag.

Klick! - - BREAKING NEWS - Gabri­el­la Hå­kans­son Fo­to: TT

Skå­de­spe­la­ren Jo­han Rhe­borg, 56, har un­der de se­nas­te åren starkt för­knip­pats med sin roll som Fred­de Schil­ler i ”Sol­si­dan”. Karak­tä­ren, som är till­sam­mans med över­klasskvin­nan Mic­kan och har bar­nen Victor, Eb­ba och Chloé, har bli­vit en upp­skat­tad per­son bland det svens­ka fol­ket. Men hur ser egent­li­gen Jo­hans verk­li­ga fa­milj ut?

Jo, Jo­han Rhe­borg är gift med Kristi­na Rhe­borg, 55, se­dan 1989 och pa­ret har till­sam­mans två dött­rar –

Lin­nea Rhe­borg och Jo­se­fin Rhe­borg. Un­der årens gång har de bå­da synts si­da vid si­da med sin pap­pa un­der oli­ka of­fent­li­ga sam­man­hang.

Idag har Lin­nea hun­nit fyl­la 29 år och Jo­se­fin 27 år. Jo­han har ti­di­ga­re be­rät­tat att han li­dit av att dött­rar­na bli­vit så pass sto­ra så att de flyt­tat hem­i­från. Det var när han be­sök­te ”Hel­le­ni­us hör­na” som han ta­la­de ut om käns­lor­na kring dött­rar­nas be­slut.

– Det blir li­te tyst och en­samt, sa han i pro­gram­met.

Un­der sin med­ver­kan i pro­gram­met fick Jo­han dess­utom en häls­ning från dot­tern Jo­se­fin och ba­se­rat på den ser pap­pa och dot­ter ut att ha en stark re­la­tion och nä­ra till varand­ra.

– Hej pap­pa, jag vill ba­ra sä­ga att du är en jät­te-, jät­te­bra pap­pa. Och jag är så oer­hört glad och tack­sam över att du har ställt upp för mig på al­la möj­li­ga sätt som en pap­pa kan gö­ra. Att du lå­tit mig gö­ra och få va­ra pre­cis den jag vill, och ac­cep­te­rat mig för den jag är. Jag äls­kar dig jät­te­myc­ket, sa Jo­se­fin i häls­ning­en.

Jo­han som in­te var be­redd på att få se sin dot­ters häls­ning i stu­di­on vi­sa­de upp en cho­kad och be­rörd si­da.

– Jag är li­te gol­vad här. Det är min am­bi­tion att de in­te ska be­hö­va va­ra nå­gon an­nan än den de vill va­ra och att de ska ta sin rätt­mä­ti­ga plats i sam­häl­let. Det är in­te själv­klart att de vå­gar, jag har själv då­ligt själv­för­tro­en­de i bot­ten. Jag vet in­te vad jag ska sä­ga, wow.

2004 följ­de Lin­nea och Jo­se­fin med pap­pa på rö­da mat­tan. 2017 var de åter­i­gen Jo­hans säll­skap, nu även med mam­ma Kristi­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.