Mat­ti­as He­lén om plöts­li­ga upp­brot­tet: ”Det var mitt fel”

Där­för tog det slut med kär­le­ken Pau­li­na ”Pa­ow” Da­ni­els­son.

Klick! - - BREAKING NEWS - Lo­vi­sa Ström Fo­to: TT

”Pa­ra­di­se Ho­tel”-pro­fi­ler­na Mat­ti­as He­lén, 20, och Pau­li­na “Pa­ow” Da­ni­els­son, 26, träf­fa­des un­der in­spel­ning­en av vå­rens sä­song av re­a­li­ty­se­ri­en och väl tillbaka i Sve­ri­ge in­led­de de en ro­mans. Men ny­li­gen av­slö­ja­de det ti­di­ga­re pa­ret att kär­leks­sa­gan nått sitt slut. Nu be­rät­tar Mat­ti­as för Hänt vad som hän­de och om an­led­ning­en till upp­brot­tet.

– Hon är asskön att hänga med och vi är in­te osams el­ler så, vi pra­tar ju och har ing­et alls emot varand­ra. Det är ing­en fa­ra, be­rät­tar Mat­ti­as.

Tv-pro­fi­len av­slö­jar att splitt­ring­en be­rod­de på ho­nom själv.

– Det var mitt fel. Jag är in­te bra på att ha ett för­hål­lan­de.

Mat­ti­as för­kla­rar att en stor or­sak till var­för det in­te fun­ge­ra­de var di­stan­sen, men ock­så de­ras oli­ka in­tres­sen.

– Hon bod­de i Stock­holm och jag var ute på lan­det. Sen var ju hon myc­ket hos mig, men det var li­te synd för vi ha­de li­te för oli­ka in­tres­sen, sä­ger han.

Mat­ti­as be­rät­tar vi­da­re att han vill kun­na gö­ra vad han vill ut­an att be­hö­va ta hän­syn till nå­gon an­nan och för­tyd­li­gar sam­ti­digt att det in­te hand­lar om att kun­na va­ra med and­ra tje­jer, ut­an ba­ra en så­dan sak som att kun­na job­ba en hel helg ut­an att be­hö­va för­kla­ra sig för nå­gon an­nan.

– Det är ju in­te di­rekt så att jag ska ut och hit­ta en ny tjej, sä­ger han.

Även Pa­ow har ut­ta­lat sig om re­a­li­ty­pro­fi­ler­nas plöts­li­ga upp­brott.

”Jag och Mat­ti­as har gjort slut ja. Vi är in­te osams el­ler nått. Det här är jät­te­job­bigt och gör väl­digt ont. Så upp­skat­tar om ni skul­le slu­ta frå­ga. Det gör ont som det är”, skrev hon till si­na föl­ja­re i en

Instagram sto­ry.

”Jag är in­te bra på att ha ett för­hål­lan­de”, för­kla­rar Mat­ti­as nu. ”Gör väl­digt ont”, be­rät­tar Pa­ow.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.