”Lik­nar ing­en an­nan se­rie”

Klick! - - SERIER & TV -

I rol­ler­na: Bran­dee Evans, Nic­co An­nan, Ela­ri­ca John­son, Shan­non Thorn­ton,

J Alp­hon­se Nichol­son, Isa­i­ah Washing­ton, Har­ri­ett D Foy. Av: Ka­to­ri Hall. Gen­re: Dra­ma. An­tal av­snitt: Åt­ta. Går att se: På C Mo­re.

HANDLINGEN: ”P-Valley” är ba­se­rad på showrun­nern Ka­to­ri Halls egen pjäs ”Pus­sy Valley”, och ut­spe­lar sig i och kring stripp­klub­ben ” The Pynk” i Mis­sis­sip­pi­del­tat. Handlingen kret­sar fram­för allt kring klub­bens ”gen­der­flu­i­da” äga­re Un­c­le Clif­ford ( Nic­co An­nan) och de hu­vud­sak­li­gen svar­ta, eko­no­miskt ut­sat­ta kvin­nor som job­bar där. Bland and­ra stäl­lets stjär­na Mer­ce­des ( Bran­dee Evans), den nya tje­jen Autumn Night ( Ela­ri­ca John­son), som flyr ett

mörkt för­flu­tet, och den ny­bliv­na mam­man Miss Mis­sis­sip­pi ( Shan­non Thorn­ton), som miss­hand­las av sin man. Men vi får även lä­ra kän­na någ­ra av klub­bens gäs­ter, som den unga rap­pa­ren Lil’ Mur­da

( J Alp­hon­se Nichol­son), och and­ra fi­gu­rer som rör sig i ” The Dir­ty South”.

VAD ÄR BRA? MYC­KET. ”P-Valley” är en rik­tigt häf­tig se­rie, som in­te lik­nar nå­gon an­nan och är propp­full av trap­mu­sik, hyp­no­tisk syd­stat­sat­mo­sfär, färg­star­ka ka­rak­tä­rer, saf­tig di­a­log med

myc­ket lo­kal slang och en rått au­ten­tisk käns­la. Hall rik­tar lju­set mot de kvin­nor som van­ligt­vis ba­ra fun­ge­rar som na­ken rek­vi­si­ta, och att hon har sam­lat ett team med en­bart kvinn­li­ga re­gis­sö­rer be­ta­lar sig verkligen. In­te minst när det gäl­ler dans­sce­ner­na, som är at­le­tis­ka sna­ra­re än ex­plo­a­te­ran­de och oer­hört im­po­ne­ran­de. VAD ÄR DÅ­LIGT? Ingen­ting kan kal­las för då­ligt, men så fort handlingen läm­nar klub­ben tap­pas li­te schvung. BE­HÖ­VER JAG SE DEN? Ab­so­lut.

I åt­ta av­snitt föl­jer vi de eko­no­miskt ut­sat­ta kvin­nor­na på stripp­klub­ben ”The Pynk”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.