Jim Car­reys tur­bu­len­ta livs­ö­de Stämd för flick­vän­nens död!

Ho l ly w o o d skå­di­sens pri­vat­liv har kan­tats med de­pres­sio­ner och tra­ge­di­er.

Klick! - - KLICK DOKUMENT - An­na Shi­mo­da, Hans Shi­mo­da Fo­to: TT, Instagram

Film­stjär­nan Jim Car­rey, 58, föd­des i Ka­na­da 1962 som den yngs­ta av fy­ra sys­kon och re­dan som barn blev om­giv­ning­en varse hans ko­mis­ka åd­ra. Som ti­o­å­ring gjor­de Jim stand-up i sko­lan och när han var fem­ton år in­led­de han sin kar­riär som ko­mi­ker på en ko­me­di­klubb i To­ron­to.

Jim fick snabbt blo­dad tand och 1979 flyt­ta­de han till Los Ang­e­les för att tes­ta lyc­kan. Där och då möt­te han fram­lid­ne skå­de­spe­la­ren och ko­mi­kern Rod­ney Dang­er­fi­eld och blev där­ef­ter hans för­band un­der en sä­song.

Pa­ral­lellt med det sök­te Car­rey jobb in­om bå­de film och tv och 1984 fick han sin förs­ta hu­vud­roll i tv-se­ri­en ” The Duck Facto­ry”. Se­dan rul­la­de det på och den ny­bliv­na skå­di­sen fick sitt sto­ra ge­nom­brott i sam­band med ko­me­din ”Den ga­lop­pe­ran­de de­tek­ti­ven”. Där­ef­ter följ­de suc­cé­fil­mer un­der 90-ta­let som ”Dum & Dum­ma­re”, ” The Mask”, ”Ace Ven­tu­ra – Den ga­lop­pe­ran­de de­tek­ti­ven ri­der igen” och ”Li­ar Li­ar”. Han be­lö­na­des ock­så med två Gol­den Glo­be Awards för si­na pre­sta­tio­ner i ” The Tru­man Show” och ”Man on the

Moon”. En film som ock­så bli­vit mäk­ta po­pu­lär värl­den över är ”Grin­chen – Ju­len är stu­len” från 2000 och ”Bru­ce den allsmäk­ti­ge” från 2003.

Trots att han be­trak­tats som en av värl­dens ro­li­gas­te män har det pri­va­ta pla­net för stjär­nan va­rit allt an­nat än ko­miskt. I mit­ten av 2000-ta­let av­slö­ja­de skåd­sen i en in­ter­vju med ”60 mi­nu­tes” att han länge led av en djup de­pres­sion som var nä­ra att knäc­ka ho­nom full­stän­digt. När det var som värst åt han mäng­der med an­ti­de­pres­si­va me­del.

– Jag gick på Pro­zac un­der en lång tid. Jag är in­te sä­ker om det kan ha hjälpt mig ur de­pres­sio­nen. Man får inga svar, men du le­ver ett okej liv och du kan le på job­bet, sa Jim vid till­fäl­let och be­rät­ta­de ock­så att han hör­de in­re rös­ter:

– Jag har gått ige­nom pe­ri­o­der när jag in­te kun­nat stänga av kon

De­pres­sio­nen var nä­ra att knäc­ka ho­nom.

ver­sa­tio­ner­na i mitt hu­vud. Jag gick i te­ra­pi i många år.

Med en lön på 150 mil­jo­ner kro­nor per film för­sök­te Car­rey kö­pa sig lyc­kan. Han skaf­fa­de tre jät­te­li­ka hus, pri­vatjet och värl­dens snab­bas­te sport­bil. Men ingen­ting hjälp­te.

I sam­ma in­ter­vju be­rät­ta­de Jim att vänd­ning­en kom när han fyll­de 40.

– För många är det en kris, men jag kal­lar det en re­no­ve­ring. Det är en punkt då allt ra­se­ras för att man ska kun­na byg­ga upp det som man själv vill ha det.

När han in­ter­vju­a­des av saj­ten The Talks för någ­ra år se­dan be­rät­ta­de han mer om den kli­nis­ka de­pres­sion han har di­a­gnos­ti­se­rats med, och att han efter fil­men ”Man on the Moon” 1999 glöm­de bort vem han var. Kort där­ef­ter föll han in i de­pres­sio­nen.

– Det tog mig ett tag. Jag var de­pri­me­rad och gick tillbaka till mi­na be­kym­mer. Men det fanns en för­änd­ring, som re­dan ha­de ägt rum. För­änd­ring­en var: ” Vän­ta ett tag. Om jag kan flyt­ta Jim Car­rey åt si­dan för fy­ra må­na­der, vem är Jim Car­rey?” Nu vet jag att han egent­li­gen in­te ex­i­ste­rar.

Jim har även be­rät­tat om den tunga pe­ri­o­den i Ex­pres­sen.

– Jag har med av­sikt lå­tit min

te­le­fon­sva­ra­re va­ra full så att ing­en kan läm­na med­de­lan­den. Jag har va­rit så ned­stämd att jag in­te kun­nat ta mig till to­a­let­ten ut­an har kis­sat i en flas­ka. Jag har läst näs­tan varen­da själv­hjälps­bok som finns. Jag har va­rit på varten­da se­mi­na­ri­um. Och jag har latt­jat med varen­da re­li­gi­on.

De­pres­sio­nen var stund­tals så svår att Car­rey över­väg­de att ge upp sin kar­riär helt och hål­let ef­tersom han blev oin­tres­se­rad av un­der­håll­nings­in­du­strin.

– De­pres­sion or­sa­kas av att din kropp och ditt psy­ke blir ut­mat­tad av vem du för­sö­ker va­ra i värl­den, har han sagt i He­rald Sun.

För fem år se­dan rå­ka­de Jim Car­rey dess­utom ut för sitt livs trau­ma när ex­flick­vän­nen Cat­hri­o­na

White tog li­vet av sig. En­ligt TMZ ska hon re­dan ha för­sökt av­slu­ta sitt liv när hen­nes pap­pa dog 2012, och tre år se­na­re – på hans döds­dag – lyc­ka­des hon tra­giskt nog gö­ra det.

– Hon var en ge­nu­int snäll och öm­tå­lig ir­ländsk blom­ma, för käns­lig för den­na jord, sa Car­rey i ett ut­ta­lan­de.

Ett år efter Cat­hri­o­na Whi­tes bort­gång stäm­de hen­nes fa­milj Car­rey och häv­da­de att det var han som för­såg hen­ne med de pil­ler hon se­dan an­vän­de för att ta sitt liv – och att han där­med var skyl­dig till hen­nes död. I sam­ma ve­va ha­de ett med­de­lan­de hit­tats på en iPad som ska ha skri­vits av Cat­hri­o­na White och som var rik­tat till ex-pojk­vän­nen Jim Car­rey.

”Du har in­te tänkt på det stig­ma som jag be­hö­ver le­va med res­ten av mitt liv, du har in­te bett om ur­säkt el­ler nå­gon­sin frå­gat om det finns nå­got du kan gö­ra för att få det att kän­nas bätt­re el­ler ens mått då­ligt över det”, löd med­de­lan­det.

”Stig­mat” ska ha hand­lat om det fak­tum att Car­rey en­ligt White ska ha smit­tat hen­ne med bå­de her­pes och HPVvi­ru­set.

”Du gav mig her­pes och HPV, jag vill att du ber om ur­säkt för det för att du bryr dig... Jag vill att du tar hand om dig när du är med and­ra tje­jer och att du läg­ger mär­ke till hur din kropp och di­na hand­ling­ar på­ver­kar and­ra. In­nan dig ha­de jag in­te så myc­ket, men jag ha­de re­spekt, jag var lyck­lig. Jag äls­ka­de li­vet, jag var sä­ker på mig själv och kän­de mig bra i mitt eget skinn och kän­de mig stolt över de val jag gjor­de. Jag träf­fa­de dig, du in­tro­du­ce­ra­de mig till ko­ka­in, pro­sti­tu­e­ra­de, psy­kisk miss­han­del och sjuk­do­mar”.

Car­rey stäm­de in sin tur bå­de Cat­hri­o­na Whi­tes ex­man och hen­nes mam­ma samt de ad­vo­ka­ter som de ha­de an­li­tat för att stäm­ma ho­nom. Han me­na­de att de­ras syf­te med stäm­ning­en en­bart hand­la­de om att pres­sa ho­nom på peng­ar.

Det blev en lång­dra­gen histo­ria och tan­ken var att fal­let skul­le prö­vas rätts­ligt i april 2018 – men två må­na­der in­nan kom beskedet att det

De häv­da­de att han var skyl­dig till hen­nes död.

in­te skul­le bli nå­gon rät­te­gång.

– Det en­da jag kan sä­ga är att må­let ogil­la­des och jag har inga vi­da­re kom­men­ta­rer, sa en re­pre­sen­tant för Jim Car­rey till AFP.

Knappt hann trycksvär­tan tor­ka in­nan skå­di­sen rå­ka­de ut för en in­ci­dent han sent kom­mer glöm­ma. Han var näm­li­gen på plats på Ha­waii när ett falskt mis­si­la­larm skic­ka­des ut och lik­som al­la and­ra på ön greps han av pa­nik.

– Jag var där då. Min as­si­stent var på and­ra si­dan ön. Hon ha­de hört ny­he­ten, ring­de mig och sa att vi ha­de tio mi­nu­ter på oss in­nan mis­si­len skul­le träf­fa. Just i det ögon­blic­ket slogs jag av käns­lan att det var ett sånt ud­da sätt att slu­ta på. Det var näs­tan som att jag var ro­ad. Jag äg­na­de åt­ta mi­nu­ter åt tack­sam­het. Hon frå­ga­de om vi skul­le sät­ta oss i bi­len och för­sö­ka sam­las. Jag sa att jag in­te vil­le dö i min bil. Sam­ti­digt kun­de jag in­te nå min dot­ter på te­le­fon och jag kun­de in­te hel­ler ta mig av ön, har han sagt till Af­ton­bla­det och syf­ta­de på dot­tern Ja­ne Erin Car­rey, 32, som han har se­dan sitt äk­ten­skap med

Me­lis­sa Wo­mer, 59.

All dra­ma­tik och psy­kis­ka be­svär un­der sitt liv har nu gjort att Car­rey nu­me­ra le­ver ett iso­le­rat liv.

– Jag till­bring­ar myc­ket tid en­sam, men jag tyc­ker om att va­ra själv så det är okej. Det kan lå­ta kons­tigt för vis­sa, men jag tyc­ker om det. Jag äls­kar att lä­sa och tyc­ker om att må­la och job­ba med mi­na skulp­tu­rer på min fri­tid, sa han härom året till Ra­dio Ti­mes.

2015 tog Jims på­och av-flick­vän Cat­hri­o­na White sitt liv – nå­got skå­di­sen själv an­kla­ga­des för av hen­nes fa­milj. Car­rey har vid många till­fäl­len va­rit öp­pen om sin psy­kis­ka ohäl­sa.

Med ”Dum & Dum­ma­re” blev Jim he­la värl­dens tok­stol­le.

Men den hu­mo­ris­tis­ka fa­sa­den har dolt ett mör­ker. ”Jag har gått ige­nom pe­ri­o­der när jag in­te kun­nat stänga av kon­ver­sa­tio­ner­na i mitt hu­vud”, har Jim ti­di­ga­re be­rät­tat.

22 år gam­mal fick skå­di­sen sin förs­ta hu­vud­roll.

Car­rey var nä­ra att ge upp sin kar­riär på grund av sin ohäl­sa.

Jim Car­rey och Cat­hri­o­na White var till­sam­mans till och från mel­lan 2012 och 2015.

Dot­tern Ja­ne har Jim från sitt äk­ten­skap med Me­lis­sa Wo­mer.

Trots sitt tur­bu­len­ta pri­vat­liv har Car­rey lyc­kats be­hål­la sin hyl­la­de skå­de­spe­lar­kar­riär.

2015 tog Cat­hri­o­ne sitt liv – och Car­rey var en av kist­bä­rar­na.

Med på be­grav­ning­en var även Jims dot­ter Ja­ne Car­rey.

Jim har dej­tat många kvin­nor i sitt liv – se­nast 36-åri­ga skå­di­sen Ging­er Gon­zag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.