PEST el­ler KOLERA?

Klick! - - VECKANS KEX! -

Skul­le du hell­re ald­rig mer spe­la te­a­ter, el­ler ald­rig mer äta kol­hyd­ra­ter?

– Kol­hyd­ra­ter be­hö­ver man! Och jag har in­te spe­lat te­a­ter på gans­ka många år och det går fint. Jag är ock­så glad i chips och jag kan le­va på det ett helt liv.

Skul­le du hell­re ha hår ned till va­der­na, el­ler tio cen­ti­me­ter långa nag­lar?

– Då vill jag ha hår ned till föt­ter­na, för då kan jag gö­ra mas­sa kul med det: gö­ra flä­tor, sät­ta upp det, fö­ra in hå­ret i en hatt så det in­te syns, el­ler flänga med det. Men att ha långa nag­lar är oprak­tiskt och äck­ligt. Den var lätt.

Be­gå ett mord el­ler fal­la över­bord?

– Den var svår att sva­ra på, för det be­ror på si­tu­a­tion. Men när du kal­lar det mord så fal­ler jag hell­re över­bord, för att fal­la över­bord kan ske även den bäs­te!

Skå­di­sen be­rät­tar att det var slum­pen som fick in ho­nom på yr­ket. I nya och sjun­de sä­song­en av ”Mor­den i Sand­hamn” ser vi Ni­co­lai spe­la mot Alex­an­dra Ra­pa­port. Namn: Ni­co­lai Cle­ve Broch. Ål­der: 44. Bor: Oslo, Nor­ge. Fa­milj: Fru Hei­di Gjer­mund­sen Broch, bar­nen Jacob och Jør­gen. Gör: Skå­de­spe­la­re. Ak­tu­ell: Som po­li­sen Alex­an­der i ”Mor­den i Sand­hamn”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.