Änt­li­gen pas­sar klä­der­na igen!

Klick! - - CONTENTS -

Ka­ro­li­na är en glad och ak­tiv kvin­na som ar­be­tar på kon­tor. Hon tyc­ker myc­ket om att la­ga mat och um­gås med go­da vän­ner. Van­ligt­vis rör hon myc­ket på sig men efter en vin­ter med myc­ket stil­la­sit­tan­de och god mat kän­des det in­te upp­lyf­tan­de för Ka­ro­li­na när hon bör­ja­de pla­ne­ra för 50-års­fi­ran­de un­der vå­ren. Klä­der­na som hon vil­le ha på sig pas­sa­de in­te alls läng­re.

–Värst var ma­gen som pu­ta­de ut och mid­jan som näs­tan för­svun­nit, be­rät­tar Ka­ro­li­na.

Min vikt choc­ka­de mig

–Jag väger mig säl­lan ef­tersom jag in­te haft det­ta pro­ble­met ti­di­ga­re. Men när jag nu skul­le nystar­ta och bör­ja mo­tio­ne­ra igen så fick jag en li­ten chock när jag ställ­de mig på vå­gen, fort­sät­ter Ka­ro­li­na.

Hon be­rät­ta­de för sin vä­nin­na om si­na ut­ma­ning­ar och fick ett tips om en ny pro­dukt, Fat Bur­ner™.

Pro­dukt­ny­het

Fat Bur­ner, som ny­li­gen lan­se­rats, är en smart sam­man­sätt­ning av väx­textrakt med fo­kus på vikt och fett­för­brän­ning.

–Min vä­nin­na skul­le själv sät­ta igång en kur med den­na nya pro­dukt så jag tänk­te var­för in­te, sä­ger Ka­ro­li­na vi­da­re.

Re­sul­ta­tet kom snabbt

Ka­ro­li­na märk­te re­dan efter någ­ra vec­kor med kost­till­skot­tet att det var rätt för hen­ne.

Jag tyck­te verkligen det kän­des som om för­brän­ning­en fick sig en kick och ut­fal­let syn­tes ju på vå­gen ock­så.

När Ka­ro­li­na ha­de ta­git Fat Bur­ner i näs­tan två må­na­der var det dags för 50-års­fes­ten.

–Un­der­bart att kun­na ta på mig klän­ning­en jag vil­le ha ut­an att den spän­de och att ma­gen stack ut. Jag kän­de mig verkligen fin och i god form. Och nu är vi på väg mot som­mar och se­mes­ter och det ska bli så här­ligt att nju­ta av min fi­na form på stran­den och i som­mar­klä­der­na, av­slu­tar Ka­ro­li­na lyck­ligt.

Ka­ro­li­na triv­des in­te med sin fi­gur och med snart fö­re­stå­en­de 50-års­fi­ran­de vil­le hon hit­ta for­men snabbt. Hon hit­ta­de lös­ning­en i ett nytt kost­till­skott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.