Ked­jebrev är in­te min kopp te ...

Klick! - - REDAKTIONE­N - ELEONOR BJÖRCH LOWE Tf. Ti­te­l­an­sva­rig eleonor.bjorch.lowe@al­ler.com

Fyll­des ditt Instagram­flö­de ock­så av svart­vi­ta bil­der på kän­da och okän­da kvin­nor ny­li­gen? Du kanske till och med blev tag­gad i ut­ma­ning­en #Wo­mensup­por­ting­wo­men?

Ked­jebrev är in­te min kopp te och jag kän­ner of­tast ett starkt obe­hag när al­la gör/tyc­ker och upp­da­te­rar om sam­ma sak.

Där­för var det rätt av­väp­nan­de när Jen­ni­fer Aniston skrev:

”Om jag ska va­ra är­lig för­står jag in­te den här #chal­leng­eac­cep­ted-gre­jen men vem gil­lar in­te en bra an­led­ning till att stöt­ta kvin­nor”.

Även om upp­koms­ten till hash­tag­gar­na är li­te oklar – vis­sa häv­dar att det hand­lar om po­si­ti­vi­tet un­der pan­de­min, and­ra om dis­kri­mi­ne­ring­en mot kvin­nor i Tur­ki­et, är syf­tet än­då sys­ter­skap.

Och det, om nå­got, går det in­te att få för myc­ket av! Läs mer om kän­dis­kvin­nor­na som hop­pat på ut­ma­ning­en (och var­för) på si­dor­na 8-10.

Apro­på sys­ter­skap så får du in­te mis­sa vår Vec­kans kex-in­ter­vju med skå­di­sen

Ni­co­lai Cle­ve Broch (sid 50-51). Den nors­ka su­per­hun­ken spe­lar po­lis i ”Mor­den i Sand­hamn”. Och ja, you’re wel­come...

Fo­to: TT

Åh vil­ka min­nen! Ra­dar­pa­ret An­ders Lun­din och Kat­ti Hoff­lin led­de ung­doms­pro­gram­met ”Bul­len” med bravur på 90-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.