Gal­na hän­del­ser i allsång PÅ SKANSEN

Även Sve­ri­ges folk­li­gas­te pro­gram har haft sin be­skär­da del av skan­da­ler. Klick har grävt fram någ­ra av de smas­ki­gas­te.

Klick! - - BREAKING NEWS - Ange­li­ca Lin­de, Leif Schul­man Fo­to: TT

Lyft på kjo­len Lill!

Ro­bert Gustafsson, 55, är en fli­tig gäst på Skansen. Att fram­trä­da med hu­mor har som vi kun­nat kon­sta­te­ra in­ne­bu­rit vis­sa ris­ker. Vid ett till­fäl­le var Gustafsson en de­ment och in­va­li­di­se­rad äld­re man i sitt num­mer. Re­sul­ta­tet blev an­mä­lan mot kränk­ning av sju­ka åld­ring­ar och de­ras an­hö­ri­ga. 2008 upp­träd­de han som fi­gu­ren Gre­ger och gjor­de skan­dal ge­nom att upp­ma­na Lill Lind­fors, 80, att ta av sig kjo­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.