Knoc­ka­de ett fan!

Klick! - - BREAKING NEWS -

När Ca­ro­la står på scen, då le­ve­re­rar hon. Ibland kanske mer än publi­ken bett om. Som 2005 när hon fram­för­de ”Ge­nom allt” på Sol­li­den­sce­nen. Lå­ten hin­ner knappt bör­ja in­nan hon far in som en storm­vind, hop­par upp på en kru­ka, får fe­e­ling och drar upp kru­kans blom­mor med bå­de röt­ter och jord­klum­par. Hon ve­var se­dan iväg väx­ten ut i en in­tet ont anan­de publik, där blom­gra­na­ten träf­far det 22-åri­ga Ca­ro­la-fa­net Di­a­na Holm­gren i an­sik­tet. – Jag kän­de mig ba­ra vild och glad, sa Ca­ro­la till Ex­pres­sen ef­teråt, men någ­ra da­gar se­na­re sa hon un­der ett Li­vets Ord­mö­te att det var Gud som fick hen­ne att gö­ra det. Den mer lo­gis­ka för­kla­ring­en kom un­der ”Så myc­ket bätt­re” 2014, då sång­ers­kan be­rät­ta­de att hen­nes blom­kas­tan­de be­rod­de på att hon var sjuk och tungt me­di­ci­ne­rad un­der fram­trä­dan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.