Too soon Ugg­la!

Klick! - - BREAKING NEWS -

Det är som­ma­ren 2009, Mi­chael Jack­son har ny­li­gen dött och hans be­grav­ning li­ve­sänds värl­den över. Sam­ma dag är det allsång vid Skansen­sce­nen, och Mag­nus Ugg­la, 66, fram­för en re­vy om sam­ti­den – och den dö­de ar­tis­ten. – Det som ki­os­ken väl­ter, e att Mi­chael Jack­son härom­vec­kan stöp. Nu e han på varen­da jäv­la löp, sjöng Ugg­la. Fle­ra tit­ta­re ro­pa­de ”too soon”, för nog kun­de Jack­son hin­na få li­te ro på and­ra si­dan in­nan han bör­ja­de skäm­tas om, tyck­te de. Och SVT be­rät­ta­de att de in­te ha­de nå­gon aning om vad han skul­le sjunga, ef­tersom han skrev textra­den så tätt in­på pro­gram­met. – De ra­der­na skrev jag pre­cis in­nan sce­nen här på Skansen, pre­cis in­nan jag skul­le sjunga det. Det är vik­tigt att ha med sa­ker som är ak­tu­el­la, sa Mag­nus till Ex­pres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.