Skan­sens sex­fest

Klick! - - BREAKING NEWS -

”Sex­fes­ten på Skansen” löd ru­bri­ker­na 2011. Eric Ama­ril­lo, 48, upp­träd­de med ”Om san­ning­en ska fram”, där fra­sen ”Vill du lig­ga med mig” upp­re­pas ett tju­go­tal gång­er. Som om in­te det vo­re nog upp­träd­de ock­så Ve­ro­ni­ca Mag­gio, 39, med “Jag kom­mer” som an­spe­lar på sex re­dan i ti­teln. – Barn ska väl lä­ra sig hur barn blir till? Det är väl ing­et hysch hysch? Men det finns sä­kert pen­sio­nä­rer som sit­ter hem­ma i sof­fan och ring­er till SVT nu och sä­ger ”nu får ni ge er”, sa Ama­ril­lo till Nö­jes­bla­det. Han ha­de rätt, det var pre­cis vad som hän­de. För­ra allsång­s­le­da­ren Bos­se Lars­son, 82, för­stod kri­ti­ken. – Det ha­de va­rit en omöj­lig­het på min tid. Jag för­står att äld­re män­ni­skor na­tur­ligt­vis re­a­ge­rar. De över 60 gil­lar in­te så­da­na gre­jer, sa han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.