”Är du dum i hu­vu­det?!”

Klick! - - BREAKING NEWS -

Kri­ti­ken lät in­te vän­ta på sig när Loa Falk­man, 72, dis­sa­de pro­gram­le­da­ren Pet­ra Marklunds in­tel­li­gens­ni­vå i di­rekt­sänd­ning, efter att hon sagt att hon ha­de li­te svårt att för­stå ope­ra. – Jag har li­te svårt att för­stå vad ni sä­ger, mås­te man lä­sa på in­nan el­ler nått? frå­gar hon. – Men du kanske är li­te dum i hu­vu­det! Man be­hö­ver in­te lä­sa på ut­an du öpp­nar ba­ra hjär­tat och äls­kar mu­si­ken. Det finns så myc­ket text i mu­si­ken, det gör ingen­ting om man lä­ser på om man är mått­ligt dys­lek­tisk ock­så, sva­rar då Loa. Det­ta fick tit­tar­na att ra­sa i so­ci­a­la me­di­er och kal­la Loa för ”gubb­s­lem”, ”dum­dryg”, ”svi­nig” och ”mob­ba­re”, och de kräv­de att han skul­le be hen­ne och Sve­ri­ges dys­lek­ti­ker om ur­säkt. Men bå­de Loa och Pet­ra såg det som ett ro­ligt skämt, be­rät­ta­de de för Nö­jes­bla­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.