Na­zis­tis­ka strut­sar

Klick! - - BREAKING NEWS -

Skan­sena­kva­ri­ets chef och grun­da­re Jo­nas Wahl­ström, 68, har i många år va­rit en tro­gen gäst i pro­gram­met. En som­mar­dag 2003 ha­de han med sig en emu­unge upp på sce­nen, där han sa att strut­sar och na­zis­ter har li­ka små hjär­nor. Han för­kla­ra­de även var­för strut­sar är per­fek­ta hus­djur för na­zis­ter. – Det bäs­ta sät­tet att bli av med en an­fal­lan­de emu är att gö­ra en Hit­ler­häls­ning, sa han och ut­för­de häls­ning­en till­sam­mans med or­den ”Heil Hit­ler”. Jo­nas fick se­dan kri­tik från al­la möj­li­ga håll och kan­ter. Dels blev han mord­ho­tad av na­zis­ter di­rekt efter sänd­ning­en, som ring­de och skrek på ho­nom att de skul­le “mär­ka ho­nom”. Dels blev han an­mäld fle­ra gång­er om till Gransk­nings­nämn­den av per­so­ner som tyck­te att han fö­re­språ­kat na­zis­ter och gjort sig skyl­dig till hets mot folk­grupp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.