Krigs­va­pen som gjor­de off­ren gal­na

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det kraft­ful­la och ic­ke-död­li­ga krigs­vap­net kli­pul­ver gjor­de mot­stån­dar­na gal­na av kli­an­de. Ar­ki­ve­ra­de in­struk­tio­ner an­ty­der: ”Bäst ef­fekt upp­nås ge­nom att ap­pli­ce­ra pulv­ret på in­si­dan av un­der­klä­der­na.” I ett fall år 1944 an­vän­des kli­pulv­ret som pre­ven­tiv­me­del på mi­li­tär­bor­del­ler. Det­ta gjor­de att män­nen trod­de att de drab­bats av en otäck sex­u­ellt över­för­bar sjuk­dom. Oav­sett var re­sul­ta­ten gans­ka pin­sam­ma!

Kli­pul­ver ha­de dock en mer ödes­di­ger si­da. Rap­por­ter ty­der på att kli­pulv­ret som ut­veck­la­des av fors­ka­re ti­digt un­der kri­get var oer­hört starkt och kun­de gö­ra off­ren blin­da, om de fick det i ögo­nen.

Den nors­ka mot­stånds­käm­pen som låg bakom at­tac­ker­na på bor­dell­be­sö­kar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.