Hou­di­ni av­slö­ja­de bluff­maka­re

Knasiga Historier - - Innehåll -

Har­ry Hou­di­ni när­va­ra­de på se­an­ser för­klädd för att han var för­fä­rad över hur hans in­no­va­tio­ner an­vän­des och sned­vri­des av me­di­er. Ibland var det all­de­les för en­kelt att av­slö­ja dem: när ett me­dium häv­da­de sig ha på­kal­lat Abra­ham Lin­colns spö­ke, ställ­de helt en­kelt den på­läs­ta Hou­di­ni frå­gor om pre­si­den­tens liv som be­dra­ga­ren in­te kun­de sva­ra kor­rekt på. And­ra me­di­er ut­ma­na­de Hou­di­nis list li­te mer och vid ett till­fäl­le bar han ett hårt lin­dat ban­dage över knät he­la da­gen, för att gö­ra hu­den ex­tremt käns­lig. Det var oer­hört smärt­samt, men när han se­na­re när­va­ra­de på se­an­sen kun­de han kän­na när me­di­et ro­ta­de om­kring un­der bor­det för att hit­ta sin rek­vi­si­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.