Flyg­plan för­svann i at­lan­tisk döds­zon

Knasiga Historier - - Innehåll -

Det lig­ger ett havs­om­rå­de mel­lan Flo­ri­da, Pu­er­to Ri­co och Bermu­da som för­vir­rat fors­ka­re i fle­ra hund­ra år. Det täc­ker om­kring 71 000 mil hav och det­ta be­dräg­ligt sto­ra havs­om­rå­de, känt som Bermu­dat­ri­ang­eln, är ökänt för för­svin­nan­den. I ge­nom­snitt för­svin­ner fy­ra flyg­plan och 20 far­tyg från det här om­rå­det var­je år och res­ter­na från dem hit­tas ald­rig. Den förs­ta rap­por­ten om un­der­li­ga hän­del­ser i Bermu­dat­ri­ang­eln kom­mer från Christop­her Co­lum­bus, som den 8:e ok­to­ber 1492 no­te­ra­de i si­na dag­böc­ker att hans kom­pas­ser slu­ta­de fun­ge­ra i om­rå­det. Han no­te­ra­de ock­så att han ha­de sett ett eld­klot fly­ga över him­len.

Det mest be­röm­da för­svin­nan­det i Bermu­dat­ri­ang­eln sked­de 1945. Fem flyg­plan kän­da som ”Flight 19” för­svann över om­rå­det, lik­som sök­pla­net som skic­ka­des ut för att räd­da den ur­sprung­li­gen för­lo­ra­de be­sätt­ning­en. To­talt för­svann 6 flyg­plan och 27 be­sätt­nings­män. Det är in­te för­rän nu som myste­ri­et om Bermu­dat­ri­ang­eln bör­jar lö­sas. Många har pe­kat på in­bland­ning av ufon och ut­omjording­ar, även om me­tan­hyd­rat för när­va­ran­de är den mest tro­li­ga för­kla­ring­en. Mänsk­li­ga miss­tag är en annan san­no­lik or­sak, då Bermu­dat­ri­ang­eln är en av två plat­ser i värl­den där kom­pas­ser pe­kar mot den geo­gra­fisk nord­po­len istäl­let för den mag­ne­tisk nord­po­len.

Flo­ri­da Bermu­da Pu­er­to Ri­co Ka­ri­bis­ka ha­vet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.